සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තුමේන්තුවේ භාවිතයෙන් ඉවත් කෙරුණු අබලි ද්‍රව්‍ය හා අතිරික්ත භාණ්ඩ මිලට ගෙන ඉවත් කරගැනීම

වැඩිදුර කියවීම