எங்களைத் தொடர்புகொள்ள

ஊழியர் சேமநிதியம்

கண்காணிப்பாளர்,
ஊழியர் சேமலாப நிதியத் திணைக்களம்,
இலங்கை மத்திய வங்கி,
வைற்வேய்ஸ் கட்டடம்,
இல 25. சேர். பரோன் ஐயதிலக மாவத்த,
கொழும்பு 01.

தொலைபேசி : 011-22066423
தொலைநகல் : 011-2206694
மின்னஞ்சல் : epfhelpdesk@cbsl.lk , epf@cbsl.lk
விரிவானதொடர்புபட்டியலைப் பார்க்க

ஊழியர் சேமநிதியம் – ஊழியர் திணைக்களம்

ஊழியர் செயலகம் (ஊ.சே.நி),
நாரகேன்பிட,
கொழும்பு – 05.
தொலைபேசி : 011-2368917 , 011-2369216 , 011-2368904 , 011-2368062 , 011-2368912
தொலைநகல் : 011-2368914, 011-2368062
மின்னஞ்சல் : epfit@sltnet.lk , epfhq@sltnet.lk

ஊழியர் சேமநிதியம் – விசாரணைகள்

கண்காணிப்பாளர்,
ஊழியர் சேமலாப நிதியத் திணைக்களம்,
இலங்கை மத்திய வங்கி,
வைற்வேய்ஸ் கட்டடம்,
இல 25. சேர். பரோன் ஐயதிலக மாவத்த,
கொழும்பு 01.
தொலைபேசி : 011-2206690, 011-2206691, 011-2206692, 011-2206693
மின்னஞ்சல் : 0112206644

விசாரணைப் படிவம்

உங்கள் விசாரணையைஒருமின்னஞ்சலாகஅனுப்பவும்.(*)
குறியிடப்பட்டஅனைத்துதுறைகளும் தேவைப்படுகின்றன.    Please prove you are human by selecting the Truck.