நிதி முகாமைத்துவம்

ஊ.சே. நிதியச் சட்டத்தின் 5(1)உ ஆம் பிரிவின் நியதிகளில் இச்சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்கு உடனடியாகத் தேவைப்படாத நிதியத்தின் அத்தகைய பணத்தினை சபை பொருத்தமானது எனவும் அத்தகைய பிணையங்களை விற்கக்கூடியது எனவும் கருதுகின்ற அத்தகைய பிணையங்களில் நாணயச் சபை முதலீடு செய்யலாம். இதற்கமைய நாணயச் சபையின் சார்பில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஊ.சே.நிதிய திணைக்களம் நிதியத்தினை முன்மதியுடைய மற்றும் புத்தாக்க முகாமைத்துவத்தினூடாக ஊழியர்களுக்கு உயர்ந்தபட்ச ஓய்வுகால நன்மைகளை வழங்கும் நோக்குடன் ஊ.சே. நிதியினை முகாமை செய்கிறது.

நிதிய முகாமைத்துவம்

நிதியத்தின் முதலீட்டுக் கொள்கை தொடர்ந்தும் உறுப்பினர்களுக்கு நீண்ட கால “நேர்க்கணிய உண்மை வீதத்தினை” வழங்குவதன் மீது அதன் கவனத்தினைச் செலுத்துகின்ற வேளையில் நிதியத்தின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதுடன் மீளளிப்புக் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் நிதியத்தின் மற்றைய செலவுகளையும் பூர்த்திசெய்யும் விதத்தில் போதுமான திரவத்தன்மை மட்டங்களையும் பேணுகிறது. நிதியத்தின் மொத்த முதலீட்டுச் சொத்துப்பட்டியல் (ஏட்டுப் பெறுமதி) 2018 இறுதியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ரூ.2,298.8 பில்லியனிலிருந்து 2019 இறுதியில் ரூ.2,548.7 பில்லியனுக்கு 10.9 சதவீதத்தினால் அதிகரித்திருக்கிறது (அட்டவணை 1).

அட்டவணை 1: முதலீட்டுச் சொத்துப்பட்டியல்
முதலீட்டின் வகை 2018 இறுதியில் 2019 இறுதியில்
தொகை (ரூ.பில்) பங்கு (%) தொகை (ரூ.பில்) பங்கு (%)
திறைசேரி முறிகள் மற்றும் உண்டியல்கள் 2,119.2 92.2 2,390.4 93.8
பங்குரிமை மூலதனம் 74.9 3.3 75.4 3.0
கம்பனிக் படுகடன்கள் 44.8 1.9 42.2 1.7
நிலையான வைப்புக்கள் 33.6 1.5 25.0 0.9
நேர்மாற்று மீள்கொள்வனவு 26.4 1.1 15.6 0.6
மொத்தம் 2,298.8 100.0 2,548.7 100.0

 

2019ஆம் ஆண்டுப்பகுதியில் நிதியத்தின் மொத்த முதலீட்டு வருமானம் ரூ.259.0 பில்லியனாக விளங்கி, முன்னைய ஆண்டினை விட 16.5 சதவீதம் கொண்ட அதிகரிப்பினைப் பதிவுசெய்தது (அட்டவணை 2). நிதியத்திற்கான வருமானத்தின் முக்கிய மூலமாக வட்டி வருமானம் விளங்கியதுடன் இது 2018இல் ரூ.229.4 பில்லியனிலிருந்து 2019இல் ரூ.254.7 பில்லியனுக்கு 11.0 சதவீதத்தினால் அதிகரித்தது. பங்குரிமை மூலதனச் சொத்துப்பட்டியலிலிருந்து பெறப்பட்ட பங்கிலாப வருமானம் 2018இல் ஈட்டப்பட்ட ரூ.3,887.6 மில்லியனுடன் ஒப்பிடுகையில் 2019இல் ரூ.6,247.5 மில்லியனுக்கு 60.7 சதவீதத்தினால் அதிகரித்து. ஒட்டுமொத்தமாக  நிதியத்தின் முதலீடு மீதான வருவாய் 2018இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட 10.4 சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 2019இல் 10.7 சதவீதத்தினைப் பதிவுசெய்தது.

அட்டவணை 2: முதலீடுகள் மீதான வருமானம்
வருமானத்தின் மூலம் 2018 2019
தொகை (ரூ.மில்) பங்கு (%) தொகை (ரூ.மில்) பங்கு (%)
கடன் தீர்ப்பனவு இலாபத்துடன் வட்டி 229,446.0 98.7 229,446.0 103.1
பங்குரிமை மூலதனத்திலிருந்தான சந்தைப்படியான இலாபம்/ நட்டம் (10,901.3)
பங்குரிமை மூலதனத்திலிருந்தான மூலதன இலாபம் 7.2 0.7
அரச பிணையங்களிலிருந்தான மூலதன இலாபம் (0.1) (10,901.3) (4.9)
பங்குகளிலிருந்தான மூலதன இலாபம் 3,887.6 7.2
பங்கிலாபங்கள் 0.6 1.3 3,887.6 1.7
நிதியியல் சொத்துக்களின் சேத இழப்பு 222,440.1 (0.7) 0.6
மொத்தம் 222,603.7 100.0 222,440.1 100.0

2019 இறுதியிலுள்ளவாறு, முதலீட்டுச் சொத்துப்பட்டியல் அரச பிணையங்களிலுள்ள 93.8 சதவீதத்தினையும் பங்குரிமை மூலதனத்திலுள்ள 3.0 சதவீதத்தினையும் கூட்டாண்மை தொகுதிக்கடன் மற்றும் நம்பிக்கைச் சான்றிதழ்களிலுள்ள 1.7 சதவீதத்தினையும் நிலையான வைப்புக்களிலுள்ள 0.9 சதவீதத்தினையும் நேர்மாற்று மீள்கொள்வனவிலுள்ள எஞ்சிய 0.6 சதவீதத்தினையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 2019 இறுதியிலுள்ளவாறு அரச பிணையங்களின் சொத்துப்பட்டியலின் முதிர்ச்சித் தோற்றப்பாடு விளைவு வீதங்களுடன் சேர்த்து அட்டவணை 3இல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3: அரச பிணையங்கள் சொத்துப்பட்டியலின் முதிர்ச்சித் தோற்றப்பாடு
முதிர்ச்சி முதிர்ச்சிப் பெறுமதி (ரூ.மில்) பங்கு(%) நிறையேற்றப் பட்ட சராசரி விளைவு (%)
1 ஆண்டுக்குக் குறைந்தது 117,804.5 4.9 7.96
1-2 ஆண்டுகள் 174,652.7 7.3 8.74
3-4 ஆண்டுகள் 293,388.2 12.3 9.52
5 ஆண்டுகளுக்கும் கூடியது 1,804,331.7 75.5 10.09
மொத்தம் 2,390,177.1 100.0 9.82
நிதியத்தின் ஒட்டுமொத்த வருவாய்

2019இல் நிதியம் ரூ.259.3 பில்லியன் கொண்ட மொத்த வருமானத்தினை ஈட்டியதன் மூலம் முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 16.4 சதவீதம் கொண்ட அதிகரிப்பினைப் பதிவுசெய்தது (அட்டவணை 4). தொழிற்பாட்டுச் செலவினம் மற்றும் வரிச் செலவினம் என்பனவற்றிற்குச் சீராக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் 2019ஆம் ஆண்டிற்கான தேறிய இலாபம் ரூ.222.8 பில்லியனாக விளங்கியது. இது 2018ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 16.9 சதவீதம் கொண்டதொரு அதிகரிப்பாகும். ஊ.சே.நிதியம் 2019இன் சராசரி முதலீட்டின் மீது 10.7 சதவீதம் கொண்ட வருவாயினை ஈட்டக்கூடியதாக இருந்த வேளையில் மொத்த வருமான விகிதத்திற்கான தொழிற்பாட்டுச் செலவினம் 2019இல் 0.6 சதவீதத்தில் பேணப்பட்டது. 2018 ஏப்பிறல் 01 இலிருந்து நடைமுறைக்கு வந்த 2017ஆம் ஆண்டின் 24ஆம் இலக்க புதிய உண்ணாட்டரசிறைச் சட்டத்தின் அறிமுகத்துடன் நிதியத்திற்கு பிரயோகிக்கத்தக்க வருமான வரி வீதம் 10 சதவீதத்திலிருந்து 14 சதவீதத்திற்கு அதிகரிக்கப்பட்டது. இது முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் வரிச் செலவினத்தில் ரூ.4.2 பில்லியன் கொண்ட அதிகரிப்பொன்று ஏற்பட வழிவகுத்தது. மேலும்  முன்னைய வரி ஒழுங்குவிதிகளின் கீழ் மொத்த வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த திறைசேரி முறிகளின் வட்டி வருமானத்தின் மீது செலுத்தப்பட்ட 10.0 சதவீதம் கொண்ட பிடித்துவைத்தல் வரி 2018 ஏப்பிறல் 01 இலிருந்து நடைமுறைக்குவரும் விதத்தில் ஒழிக்கப்பட்டது. அத்துடன் நிதியியல் சாதனங்களை வகைப்படுத்தல் மற்றும் அளவிடல்களுக்காக ஏற்புடையதான கணக்கீட்டு நியமமான இலங்கை நிதியியல் அறிக்கையிடல் நியமம் 09 பின்பற்றப்பட்டமையினால் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குரிமை மூலதனச் சாதனங்கள் சந்தைப் பெறுமதியில் அளவிடப்பட்டதுடன் தற்போது காணப்படும் சந்தை நிலைமைகளின் கீழ் ரூ.1.9 பில்லியன் கொண்ட சந்தைப்படியான இழப்புக்கள் 2019ஆம் ஆண்டிற்கான இலாபத்திற்கெதிராக விதிக்கப்பட்டன. இதன்படி ஊ.சே.நிதியம் இலாபச் சமநிலைப்படுத்தல் ஒதுக்கிற்கு ரூ.7.7 பில்லியனை மாற்றல் செய்ததன் பின்னர் 2019இல் உறுப்பினர் நிலுவைகளின் மீது 9.25 சதவீத வட்டியைப் பிரகடனம் செய்வதற்கான வழிமுறைகளை மேற்கொண்டது.

அட்டவணை 4: ஊ.சே. நிதிய முக்கிய செயலாற்றத்தின் ஐந்தாண்டு
விடயம் ரூ. மில்லியன்
2015 2016 2017 2018 2019(அ)
வட்டி மற்றும் கடன் தீர்ப்பனவு இலாபம் 169,645.90 193,656.31 219,635.33 229,446.03 254,681.0
பங்கிலாப வருமானம் 3,512.42 4,262.61 2,993.59 3,887.58 6,247.5
பெறப்பட்ட மூலதன இலாபம்/(இழப்பு) 1,724.31 1,063.97 7.22 0.1
இலாபம்/ நட்டத்தினூடான சீர்மதிப்புப் பெறுமதியில் நிதியியல் சாதனங்கள் (394.00) (842.11) 1,476.85 (10,901.29) (1,890.0)
நிதியியல் சொத்துக்களின் பெறுமதியிழப்பு (2,956.64) (5,231.64) (1,502.11) (0.59) 0.3
முதலீட்டு வருமானம் 171,531.99 192,909.13 222,603.66 222,440.12 259,038.9
ஏனைய வருமானம் 323.31 162.26 588.82 402.98 283.8
முழுமொத்த வருமானம் 171,855.30 193,071.40 223,192.48 222,843.10 259,322.7
தொழிற்பாட்டுச் செலவினம் (1,190.62) (1,487.24) (1,348.67) (1,505.34) (1,581.8)
வருமான வரி (13,727.40) (15,657.19) (18,897.05) (30,720.36) (34,964.6)
ஆண்டிற்கான இலாபம் 156,937.28 175,926.97 202,946.76 190,617.40 222,776.4
முன்கொண்டு செல்லப்பட்ட பிடித்துவைக்கப்பட்ட இலாபம் 311.30 215.58 189.34 2,470.95 159.5
பட்டியலிடப்படாத பங்குரிமையின் விற்பனை மீதான மூலதன இலாபம் 90.0
பங்கீட்டிற்காக கிடைக்கத்தக்க இலாபம் 157,248.57 176,142.54 203,136.10 193,088.35 223,025.8
முதலீட்டின் மீதான வருவாய் (%) 11.28 11.43 11.8 10.4 10.7
வட்டி வீதம் (%) 10.50 10.50 10.50 9.50 9.25

*(அ) தற்காலிகமானவை

இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம்

முதலீட்டு நடவடிக்கைகளின் பொறுப்புக்கூறும் தன்மையினையும் வெளிப்படைத் தன்மையினையும் உயர்த்தும் நோக்குடன் அத்தகைய நடவடிக்கைகளின் தற்போதைய இடர்நேர்வு முகாமைத்துவக் கட்டமைப்பு 2019இல் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கமைய உபாயச் சொத்து ஒதுக்குகளுடன் முதலீட்டுக் கொள்கைக் கூற்றும் முதலீட்டு வழிகாட்டல்களும் திருத்தப்பட்டு  தற்போதுள்ள வேலை நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்காகவும் முதலீட்டு தீர்மானத்தினை மேற்கொள்ளும் செய்முறை தொடர்பில் பெருமளவு சுயாதீனத்தினை வழங்குகின்ற வேளையில் போதுமான மட்டத்தில் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளைப் பேணுவதற்காக சந்தைத் தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கிச் செல்லும் விதத்தில் இற்றைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும், இலங்கை மத்திய வங்கியின் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலுடன் ஊ.சே.நிதியத் திணைக்களத்தின் முக்கிய நிதியியல் மற்றும் நிதியியல் அல்லா இடர்நேர்வு அம்சங்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் அவை தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்குமாக உலக வங்கியின் நிபுணர் குழுவினால் அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய இடர்நேர்வு மதிப்பீடொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஊ.சே.நிதியத் திணைக்களத்தின் நிதியியல் மற்றும் தொழிற்பாட்டு இடர்நேர்வுகளை முகாமைத்துவத்திற்கு அறிக்கையிடுகின்றமை தொடர்பான மார்க்கங்கள் உரிய வழிகாட்டல்களில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.