முதலாளிகள் சேவை

பங்களிப்பு அனுப்பும்போது

ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்குமான பங்களிப்பினைச் செலுத்துவதற்கு தொழில்தருநர் பொறுப்புடையவராவர். වவிசேடகுறிப்பு: பங்களிப்புக்களைச் செலுத்துவதற்கு ஊழியர்கள் விரும்பவில்லையெனக் காரணம் காட்டுவதன் மூலம் இப்பொறுப்பிலிருந்து...

மேலும் வாசிக்க

கிடைத்தமை பற்றி அறிவித்தல் மற்றும் உறுப்பினர் கூற்றுக்கள்

பங்களிப்புக் கிடைத்தமை மீதான உறுதிப்படுத்தல் இலத்திரனியல் வழிமுறையூடாக பங்களிப்புக்களை அனுப்பிய நிறுவனங்கள் கொடுப்பனவிற்குப் பின்னர் கணனி மயப்படுத்தப்பட்ட முறைமையினால் தயாரிக்கப்பட்ட...

மேலும் வாசிக்க

திருத்தங்கள்

திருத்தங்களை மூன்று வகைகளின் கீழ் வகைப்படுத்த முடியும். உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் திருத்தங்கள் தே.அ.அட்டை இலக்கங்களில் திருத்தங்கள் உறுப்பினர் கணக்குகளில் திருத்தங்கள்...

மேலும் வாசிக்க

ஊழியர் சேம நிதியத்தில் பதிவுசெய்தல்

ஊழியர் சேம நிதியத்தில் தொழில்தருநரை எவ்வாறு பதிவுசெய்து கொள்வது உங்கள் வியாபாரத்தின் தன்மையினையும் வகையினையும் கருத்திற் கொள்ளாது, ஒரு ஊழியரின்...

மேலும் வாசிக்க

உறுப்பினர் சேவைகள்

உறுப்பினர் அறிக்கைகள்

பிற அறிக்கைகள் ஊழியர்கள் கோரிய இது சமநிலை உறுதிப்படுத்தல் கடிதங்கள் பல வகைகள் உள்ளன. இடம்பெயர்வு நோக்கங்களுக்காக சமநிலை உறுதிப்படுத்தல்...

மேலும் வாசிக்க

ஓய்வூதிய பலன்கள்

ஊ.சே. நிதியத்திலிருந்தான நன்மைகளின் மீளளிப்பு நன்மைகளின் மீளளிப்புக்களைக் கோருவதற்கு உத்துடைய உறுப்பினரொருவ ஷ ’கே’ படிவமொன்றினையூம் அறிவூறுத்தல் தொகுதியொன்றினையூம் தொழில்...

மேலும் வாசிக்க

உறுப்பினர்களாவதற்கு

உறுப்பினராகுவதற்கு ஊழியரொருவர் அவர் தொழில் பெற்ற முதல் நாளிலிருந்து ஊ.சே. நிதியத்தின் உறுப்பினராவதற்கு உரித்துடையவராவர். ஊழியரை ஊ.சே. நிதியத்தில் சேர்த்துக்...

மேலும் வாசிக்க

முன் ஓய்வு பெற்ற நன்மைகள்

ஊ.சே. நிதியத்திலிருந்தான நன்மைகளின் மீளளிப்பு நன்மைகளின் மீளளிப்புக்களைக் கோருவதற்கு உத்துடைய உறுப்பினரொருவ ஷ ’கே’ படிவமொன்றினையூம் அறிவூறுத்தல் தொகுதியொன்றினையூம் தொழில்...

மேலும் வாசிக்க