සේවායෝජක සේවාවන්

දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම

තමා යටතේ සේවයේ නියුතු එක් එක් සේවකයා වෙනුවෙන් සේ.අ.අ. වෙත නිසි පරිදි දායක මුදල් ගෙවීම...

වැඩිදුර කියවීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ලියාපදිංචි වීම

සේව්‍යයා සේ.අ.අ. හි ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද? ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය සහ වර්ගය කුමක් වුවත්, එක් සේවකයෙකු...

වැඩිදුර කියවීම

සංශෝධන

සංශෝධන ප්‍රධාන කොටස් 03 ක් යටතේ වර්ග කළ හැක. සාමාජික නම් සංශෝධනය ගිණුම් සංශෝධනය ජාතික...

වැඩිදුර කියවීම

තහවුරු කිරීම් සහ සාමාජික ප්‍රකාශන

දායක මුදල් ලැබීම් තහවුරු වාර්තා විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කරන ආයතනවලට ගෙවීම සිදුුකළ...

වැඩිදුර කියවීම

සාමාජික සේවාවන්

සාමාජිකයෙකු බවට පත්වීම

සාමාජිකයෙකු වීම සේ.අ.අ. සමඟ ලියාපදිංචි වන සේවකයින් ‘සාමාජිකයන්’ ලෙස හඳුනා ගනු ලැබේ. සේවකයකුට ඔහුගේ /...

වැඩිදුර කියවීම

පූර්ව විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් වෙත අතිරේක ප්‍රතිලාභයක් සලසා දීමේ අරමුණින් 1988 අංක 42 දරණ සේවක...

වැඩිදුර කියවීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ඉල්ලා සිටීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා...

වැඩිදුර කියවීම

සාමාජික ප්‍රකාශන

සාමාජිකයින්ගේ ගිණුම් ප්‍රකාශන සේ.අ.අ. පනතේ 5 (1) (ඒ) වගන්ති යටතේ අර්ධ වාර්ෂිකව සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින්...

වැඩිදුර කියවීම