සිය සාමාජිකයින්ට වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීම සදහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් වෙබ් අඩවිය නව්‍ය මුහුනුවකින්

අපගේ වෙබ් අඩවිය එහි සාමාජිකයින්ට සහ සේවායෝජකයින්ට වැඩිදියුණුකළ සේවා මාලාවක් ලබාදීම සඳහා අලුත්කර ඇතිබව අපි සතුටින් දන්වා සිටිමු. නව වෙබ්අඩවියේ සේවායෝජකයින් සඳහා මාර්ගගත ගෙවීම් වේදිකාවක් සහ සාමාජිකයින්ට ප්‍රවේශවීම සහිත වැඩිදියුණුකළ සේවාවන් ඇතුළත්වේ.