සාමාජික ප්‍රකාශන

සාමාජිකයින්ගේ ගිණුම් ප්‍රකාශන සේ.අ.අ. පනතේ 5 (1) (ඒ) වගන්ති යටතේ අර්ධ වාර්ෂිකව සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත්කරනු ලැබේ.
සාමාජිකයින්ගේ ගිණුම් ප්‍රකාශන සේවායෝජකයින්ගෙන් ලැබුණුවිට ගිණුම් ප්‍රකාශන පරික්ෂාකළයුතු අතර කිසියම් දෝෂයක් හෝ විෂමතාවයක් සටහන්වී ඇත්නම් කරුණාකර එය වහාම සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවෙහි අවධානයට යොමුකරන්න.

වෙනත් ප්‍රකාශයන්

සේවකයින් විසින් ඉල්ලාසිටින ශේෂ තහවුරු කිරීමේ ලිපි වර්ග කිහිපයක් තිබේ.

  • වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සදහා ඉදිරිපත් කිරීමට සහ වෙනත් අරමුණු සඳහා සාමාජිකයින්ට ශේෂ තහවුරුකිරීමේ ලිපි / පැරණි දායකත්ව වාර්තා නිකුත්කිරීම.
  • අදාළ ලිපිලේඛන සමග ලිඛිතව ඉල්ලීම් කිරීමෙන් පසුව සේ.අ.අ. සාමාජිකයිනට ඔවුන්ගේ සේ.අ.අ. ශේෂයන් / පැරණි දායකත්ව වාර්තා නිකුත් කරනුලැබේ.

අවශ්‍ය ලියකියවිලි වෙනත් උපකරණ