පනත සහ සංශෝධන

1958 අංක 15 දරණ පනත

වැඩිදුර කියවීම

විශේෂ විධිවිධාන 1975

වැඩිදුර කියවීම

සංශෝධනය 1981

වැඩිදුර කියවීම

සංශෝධනය 1985

වැඩිදුර කියවීම

සංශෝධනය 1988

වැඩිදුර කියවීම

සංශෝධනය 1992

වැඩිදුර කියවීම

සංශෝධනය 2012

වැඩිදුර කියවීම