නවතම පුවත්

 • ජංගම දායක මුදල් අංශය සහ ගිණුම්ගත දායක මුදල් අංශය නව පරිශ්‍රයක ස්ථානගත කිරීම


  Read More

 • රටෙහි පවතින සංචාරක සීමාවන් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවෙහි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව ආශ්‍රිත සේවාවන් දුරස්ථව/ ප්‍රාදේශියව ලබාදීම.


  Read More

 • සිය සාමාජිකයින්ට වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීම සදහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් වෙබ් අඩවිය නව්‍ය මුහුනුවකින්

  අපගේ වෙබ් අඩවිය එහි සාමාජිකයින්ට සහ සේවායෝජකයින්ට වැඩිදියුණුකළ සේවා මාලාවක් ලබාදීම සඳහා අලුත්කර ඇතිබව අපි සතුටින් දන්වා සිටිමු. නව වෙබ්අඩවියේ සේවායෝජකයින් සඳහා මාර්ගගත ගෙවීම් වේදිකාවක් සහ සාමාජිකයින්ට ප්‍රවේශවීම සහිත වැඩිදියුණුකළ...


  Read More

 • සේවායෝජකයින් සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රතිලාභ පද්ධති පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පෙලක්.

  සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව වාණිජ බැංකු සමඟ සහයෝගයෙන් සේවායෝජකයින් සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රතිලාභ පද්ධති පිළිබඳ දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් පෙලක් පවත්වනු ලැබේ. වැඩිවිස්තර සඳහා අමතන්න, සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුව: 0112206657 කොමර්ෂල් බැංකුව: 0112353480 ලංකා බැංකුව: 0112471613 මහජන...


  Read More

 • 2020 වර්ෂයේ පළමු මාසහයට අදාල සාමාජික ගිණුම් ප්‍රකාශ ඉතා ඉක්මනින් ලබා ගත හැකිය.

  2020 ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා සාමාජික ගිණුම්වලට බැරකරනලද දායකත්වය පෙන්වන 2020 පළමුභාගය සඳහා සාමාජිකයන්ගේ ගිණුම්ප්‍රකාශ අදාළ සාමාජිකයන් අතර බෙදාහැරීම සඳහා අදාළ සේවායෝජකයන්ට ඉක්මනින් තැපැල් කරනුලැබේ.


  Read More