FAQs සේවායෝජකයින් සඳහා

# ප්‍රශ්ණය පිළිතුර
1 සේවා සේවායෝජකයින්සේ .අ.අ. හි ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද? පළමු සේවකයා බඳවා ගැනීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත Form “D” අනුපිටපත් සහිතව පුරවා සහතික කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයට හෝ සෘජුවම කම්කරු කොමසාරිස් වෙත යැවිය යුතුය. එවිට පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය දැක්වෙන ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු දෙකකින් ආරම්භ වන ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා දෙනු ඇත.
2 සේවකයා සහ සේවායෝජකයා විසින් අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා දායකත්වය දැක්විය යුතු අනුපාතය කුමක්ද? සේවක දායකත්වය: මුලු මාසික ආදායම 8% (සේවකයාගේ වැටුපෙන් අඩු කරනු ලැබේ ).
සේවා යෝජකයාගේ දායකත්වය: සේවකයාගේ මුළු මාසික ආදායමෙන් 12% ට සමාන මුදලක් (සේවා යෝජකයා විසින් මුළුමනින්ම ගෙවිය යුතුය).
එක් සේවකයෙකු සඳහා වන මුළු දායකත්වය: සේවකයාගේ මුළු මාසික ඉපැයීම්වලින් 20%.
3 මුළු ඉපැයීම් ගණනය කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු සංරචක මොනවාද?
 • වැටුප හෝ ගාස්තු
 • ජීවන වියදම් දීමනා, විශේෂ ජීවන දීමනා සහ වෙනත් සමාන දීමනා
 • නිවාඩුදිනට ගෙවීම
 • සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාට සපයනු ලබන පිසින ලද හෝ පිසින ලද ආහාරවල මුදල් වටිනාකම (එවැනි වටිනාකම තීරණය කිරීම කම්කරු කොමසාරිස් විසින් සිදු කෙරේ)
 • ආහාර දීමනා
 • නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඕනෑම ආකාරයක වේතනයක්
 • වට්ටම් (කොමිස්) කෑලි අනුපාත ගෙවීම් සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම් ගෙවීම්
4 මුළු ඉපැයීම් ගණනය කිරීමේදී බැහැර කළ යුතු සංරචක මොනවාද?
 • අතිකාල ගෙවීම
 • ආපසු ගෙවිය හැකි ගමන් වියදම්
 • දිරි දීමනා / ප්‍රසාද ගෙවීම
5 ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවේ සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට මාසික සේ.අ.අ. දායක මුදල් යැවිය යුතු අවසන් දිනය කුමක්ද? සෑම මසකම සේ.අ.අ. දායකත්වය ඊළඟ මාසයේ අවසාන වැඩ කරන දිනට හෝ ඊට පෙර යැවිය යුතුය. එසේ නොමැති නම්, ප්‍රමාදය අනුව සේවා යෝජකයාට අධිභාර පැනවෙනු ඇත.
6 සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට සේ.අ.අ. දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමට වගකිව යුත්තේ කවුද? තම රැකියාව යටතේ සිටිනසෑම සේවකයෙකුටම සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීමේ වගකීම සේවා යෝජකයාට ඇත. සේවක සේවිකාවන් සේ.අ.අ. සඳහා දායක වීමට අකමැති වීම හේතුවෙන් සේවායෝජකයා මෙම වගකීමෙන් නිදහස් වීමට නොහැක.
7 සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීමෙන් නිදහස් කර ඇති ආයතන මොනවාද? සුළු වැරදි සඳහා වැරදිකරුවන් වූ අයට, අසරණ, බිහිරි සහ අන්ධ අයට තාක්ෂණික පුහුණුව සපයන සමාජ සේවා සංවිධානයක්නම්.
සේවකයින් දහයකට (10) අඩු සංඛ්‍යාවක් සිටින පුණ්‍යායතනයක් නම්.
ගෘහ සේවිකාවන්
මේ දක්වා සේ.නි.භා.අ. සඳහා දායක මුදල් ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ.
8 සේ.අ.අ. දායක මුදල් අඩුවෙන් ගෙවීම හෝ නොගෙවීම සඳහා වන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? කම්කරු කොමසාරිස් වෙත ලිඛිත පැමිණිල්ලක් කිරීමේ අයිතිය සේවකයා සතුය. පැමිණිල්ල ලැබුණු පසු සහ නිසි විමර්ශනයකින් පසු සේවායෝජකයාට හිඟ මුදල් ගෙවන ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ. දැනුම්දීම් තුනකට පසුව සේවායෝජකයා දායක මුදල් නොගෙවන්නේ නම්, සේවකයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සේවායෝජකයාට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට බලය ඇත.
9 දායක මුදල් නොගෙවීමේ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද? එම මුදල රජයට වූ ණයක් ලෙස සලකා ආපසු අයකර ගත යුතුය.
10 සියලුම සමාගම් සේ.අ.අ. ගෙවිය යුතුද? 1958 අංක 15 දරණ සේ.අ.අ. පනතේ 8 වන වගන්තියේ ආවරණය කරන ලද සියලුම රැකියා දායක මුදල් ගෙවීමට බැඳී සිටී.
11 විද්‍යුත්වාර්ථා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද (ඉලෙක්ට්‍රොනිකවාර්ථාඉදිරිපත් කිරීම) සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය සෘජුවම සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් හරහා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීමට සහ මාර්ගගත බැංකු පද්ධති හරහා දායක මුදල් විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමට පහසුකම් සපයයි.
12 සියළුම වාණිජ බැංකු තම ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සේ.අ.අ. මාර්ගගත ගෙවීම් පහසුකමක් ලබා දෙන්නේද? තම ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සේ.අ.අ. මාර්ගගත ගෙවීම් සඳහා පහසුකම් සපයන්නේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු 08 ක් පමණි
(කොමර්ෂල් බැංකුව, ලංකා බැංකුව, HNB බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, මහජන බැංකුව, NDB බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව සහ DFCC බැංකුව)
13 ඕනෑම සේවා යෝජකයෙකුට මාර්ගගත ගෙවීම් (Online Payment) කළ හැකිද? ඔව්. ඕනෑම සේවා යෝජකයෙකුට ඔවුන්ගේ රැකියාවේ සේවක සංඛ්‍යාව නොසලකා මාර්ගගත ගෙවීම් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අවම වශයෙන් සේවකයින් පනහක්වත් සිටින සේවා යෝජකයින් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනිකවාර්ථා ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
14 සෘජු හර ගෙවීම් (Direct Debit) විකල්පය හරහා සේ.අ.අ. ගෙවීම් කළ හැක්කේ කාටද? සේ.අ.අ. විසින් සෘජු හර ගෙවීමේ විකල්පයට පහසුකම් සපයන්නේ අවම වශයෙන් සේවකයින් පනහක්වත් සිටින සේවා යෝජකයින් සඳහා පමණි.
15 ‘සේ.අ.අ. ඔන්ලයින් ගෙවීම්’ (Online Payment) ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද? මෙම වෙබ් අඩවියේ දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම කොටස හරහා හෝ epfC3@cbsl.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් එවීමෙන් හෝ වැඩකරන දිනවල උදේ 8.00 සිට සවස 4.15 දක්වා පහත දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

+ 94 – 112477475, 2477981, 2477927, 2477971, 2477987, 2477990, 2477999.

16 ප්‍රමාද වූ දායක ගෙවීම් සඳහා අධිභාර ගණනය කරන්නේ කෙසේද? දායක මුදල් ප්‍රමාද වී ඉදිරිපත් කිරීම සහ අඩුවෙන් ගෙවීම් සඳහා ගාස්තු අය කෙරේ.
(ගෙවන ලද මුදල ගණනය කළ දායකත්වයට වඩා අඩු නම්, අඩු ගෙවීම්වල සිට සම්පූර්ණ ගෙවීම දක්වා දින ගණන අනුව අධිභාරයක් එකතු කරනු ලැබේ.ප්‍රමාද ගෙවීම් සහ අඩුවෙන් ගෙවීම් සඳහා අධිභාරය පහත සඳහන් පරිදිය,

ප්‍රමාදය අධිභාරය
1 දින සහ දින 10 දක්වා 5%
10 දින සහ මාස 1 දක්වා 15%
1 මාසය සහ මාස 3 දක්වා 20%
3 මාස සහ මාස 6 දක්වා 30%
6 සහ 12 දක්වා මාස 40%
මාස 12 ට වැඩි 50%

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දැන්වීම අනුව ප්‍රමාද දායක මුදල් සමඟ හෝ සේ.අ.අ. ගෙවීම් ප්‍රමාදයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අධිභාර ගෙවිය හැකිය.

17 සේවා යෝජකයන්ට සෘජුවම ප්‍රමාද දායක මුදල් මහ බැංකුවේ සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවටගෙවිය හැකිද? කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පනවනු ලබන ප්‍රමාද අධිභාර සමඟ මහ බැංකුවට සෘජුවම ප්‍රමාද වූ දායක මුදල් ගෙවීමට සේවා යෝජකයන්ට බැඳී සිටී.
18 යම් ගෙවීමක් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගනු ලැබූ ක්‍රියාවක ප්‍රතිඵලයක්ලෙස කිරීමට සේවා යෝජකයන්ට සිදු වෙයි නම් එකී ගෙවීම්සෘජුවමහ බැංකුවට කළ හැකි ද ? නොහැක, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගනු ලැබූ රතු දැන්වීම / දැන්වීම් / ක්‍රියාමාර්ග සහ අධිකරණ තීන්දුවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගණනය කරන ලද දායක මුදල් සහ අධිභාර කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ගෙවිය යුතුය.
19 “C” ආකෘතියක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
පිටපත් කීයක් සකස් කළ යුතුද?
මහ බැංකුවේ සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව සේවකයින් 50 ට අඩු ක්‍රියාකාරී සේවා යෝජකයින්ට සාමාජික තොරතුරු මුද්‍රණය කර ඇති “සී” ආකෘති පත්‍රය මාසිකව තැපැල් කරනු ඇත.
මුද්‍රිත “සී” ආකෘති පත්‍රය නොලැබුණු විට, සේවා යෝජකයින්ට “සී” පෝරමයේ හිස් පිටපතක් ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. නැතහොත් www.epf.lk වෙතින් බාගත හැකිය
පිටපත් තුනක් සකස් කළ යුතුය. “සී” ආකෘතියේ මුල් පිටපත මහ බැංකුවේ හි සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර දෙවන පිටපත ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තෙවන පිටපත අනාගත යොමු කිරීම සඳහා සේවායෝජකයා සමඟ තබා ගත යුතුය
20 මැනුවල් ක්‍රමයට සී වාර්ථා ඉදිරිපත් කිරීම සහ සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීම් කිරීම කළ හැකිවන්නේ කුමණ ක්‍රමවලින් ද ?
  • මහජන බැංකුවේ සියලුම ශාඛාවල මුදල් හෝ චෙක්පත් මගින් එවනු ලබන සේ.අ.අ. දායක මුදල් බාර ගනු ලැබේ.
  • දායක මුදල් ගෙවීම සඳහා සේවා යෝජකයා විසින් නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද යොමු අංකය ඇතුළත් Form “C” සහ සේ.අ.අ.නමට ලියන ලදචෙක්පත් / මුදල් ගෙවීම් පත්‍ර මහජන බැංකු ශාඛාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
   C “සී” ආකෘතියේ සේවායෝජකයාගේ ලිපිනයට පහළින් මුද්‍රණය කර ඇති යොමු අංකය තැන්පතු පත්‍රිකාවේ විශේෂිත ප්‍රදේශයක ලියා තැබිය යුතුය.
  • චෙක්පත් සහ බැංකු අණකර සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ අධිකාරී නමට බැර කල යුතුය.
  • මුදල් ගෙවීම් ලංකා බැංකුව, Thaprobane ශාඛාව හරහා සිදු කළ හැකිය.
  • මුදල් ඇණවුම් (ගෙවීම් කාර්යාලය කොළඹ ලෙස දැක්විය යුතුය)

(ගෙවීම් මෙවලම සමඟ “සී” මුල් පෝරමය (චෙක්පත් / මුදල් ඇණවුම / බැංකු අණකර / ලංකා බැංකුවේ මුදල් ගෙවීම් පත්‍ර) අධිකාරී, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව, ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ල, අංක 13, ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 1 ට තැපැල් කරන්න. හෝ එය සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවේ ලොයිඩ්ගේ ගොඩනැගිල්ලේ ලේඛන එකතු කිරීමේ කවුන්ටරයට භාර දෙන්න)).

 

21 පූර්ව මුද්‍රිත “සී” ආකෘති පත්‍රයක් නොලැබුනේ නම් මහජන බැංකුව හරහා සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවන්නේ කෙසේද? www.epf.lk වෙතින් “සී” පෝරමයේ පිටපතක් බාගත කර, මහජන බැංකුවට ගෙවීම් කිරීමට යොමු අංක ලබා ගැනීම සඳහා පහත අංක විමසන්න.
0112206637, 0112206638, 0112206639, 0112206659, 0112206661
22 සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට සේ.අ.අ. දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමට වගකිව යුත්තේ කවුද? සේවකයාගේ ඉපැයීම් වලින් 20% ක මාසික දායකත්වයක් (සේවකයා – 8% සහ සේවා යෝජකයා – 12%) සේ.අ.අ. වෙත ප්‍රේෂණය කිරීම සේවායෝජකයාගේ වගකීම වේ.
23 පූර්ව මුද්‍රිත “සී” ආකෘති පත්‍රය ලැබෙන තෙක් සේවායෝජකයන් මාසික සේ.අ.අ. ප්‍රේෂණය ගෙවීමට බලා සිටිය යුතුද? නැත, “සී” ආකෘති පත්‍රයේ පිටපත ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයෙන් ලබා ගත හැකිය (නොමිලේ) හෝ පෙර මුද්‍රිත “සී” ආකෘති පත්‍රය නොලැබෙන විට www.epf.lk වෙතින් බාගත හැකිය.
24 නව සේවකයින් එකතු කර විශ්‍රාමික / ඉල්ලා අස්වූ සේවකයින් අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද? නව සේවකයෙකු බඳවා ගන්නා විට, සේවකයාගේ විස්තර එම මාසයේ “සී” ආකෘතියට ඇතුළත් කළ යුතුය. නව සාමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතට අනුව සාමාජික තොරතුරු නිසි පරිදි පිරවිය යුතුය.
දැනට සිටින සේවකයින් ඉවත්වනවිට, සේවා යෝජකයා විසින් සේවයෙන් ඉවත් වූ / ඉල්ලා අස්වූ / විශ්‍රාම ගිය සේවකයින්ගේ ලැයිස්තුවක් සහිත ලිපියක් සේ.අ.අ. වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
25 යි සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට පළමු දායක මුදල් ගෙවීමට පෙර සමාගමක් සේවකයින්ගේ “ බී ” කාඩ්පත් ලියාපදිංචි කළ යුතුද? ඔව්, සේවකයින් සඳහා සේ.අ.අ. සාමාජික අංක පිලිවෙලට අනුයුක්ත කර සේවයට බඳවා ගත් දිනසිට දින 14 ක් ඇතුළත සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයෙකු ලෙස ලියාපදිංචි කළයුතුය.
26 සාමාජිකයෙකුට දැනටමත් වෙන් කර ඇති අංකයක් වෙනත් සාමාජිකයෙකුට අතීතයේ හෝ වර්තමානයේදී වෙන් කළ හැකිද? වෙනත් සාමාජිකයෙකුට දැනටමත් වෙන් කර ඇති අංකයක් නව සාමාජිකයින්ට වෙන් නොකළ යුතුය.
27 බී” කාඩ්පත සේවකයින්ට භාර දිය යුත්තේ කවර අවස්ථාවලදී ද? සේවකයෙකු රැකියාවෙන් ඉවත් වූ විට / ඉල්ලා අස් වූ විට / විශ්‍රාම ගත් විට.

කෙසේ වෙතත්, “බී” කාඩ්පත්වල තොරතුරු සේවකයින් සමඟ සත්‍යාපනය කළ යුතු අතර කිසියම් නොගැලපීම් නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය

28 සේ.අ.අ. මහ බැංකු දත්ත ගබඩාවේ සහ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු දත්ත ගබඩාවේ සේවකයින්ගේ නම් / ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කිරීමට පියවර ගැනීම සේවා යෝජකයාගේ වගකීමක් ද? ඔව්, මහ බැංකු දත්ත ගබඩාවේ සහ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු දත්ත ගබඩාවේ සේවකයාගේ නම/ ජාතික හැඳුනුම්පත නිවැරදි කිරීම සඳහා නිවැරදි තොරතුරු සැපයීම ට සහතික කරන ලද සේවකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත, “බී” කාඩ්පත, උප්පැන්න සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම සේවායෝජකයාගේ වගකීම වේ.
29 මහ බැංකු දත්ත ගබඩාවේ සේවා යෝජකයින් යාවත්කාලීන කරන්නේ කෙසේද? නව රැකියා ලියාපදිංචි කිරීම – කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
වෙනස සිදු කළ යුත්තේ,

 • සේවායෝජකයාගේ නම – කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සංශෝධිත ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ස්ථිර ලිපිනය – කම්කරු කොමසාරිස් විසින් තහවුරු කිරීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • තැපැල් ලිපිනය – සේවායෝජකයා විසින් ලිඛිත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • සේවායෝජකයාගේ තත්ත්වය (සක්‍රිය / අක්‍රිය) – සේවා යෝජකයා විසින් ලිඛිත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
30 අධිභාර පනවන අවස්ථා මොනවාද? අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුළු ගෙවීම් මත 2% දඩ මුදල් අය කරනු ලැබේ.
සාමාජික විස්තර හෝ ගෙවීම් විෂමතාවන් තිබේ නම්, සාමාජික ගිණුම් යාවත්කාලීනනොවන අතර ඒ බවසේවායෝජකයාට දැනුම් දෙයි.
“සී” ආකෘති පත්‍රය හෝ විද්‍යුත් ලිපිගොනු (Text Files) නොමැතිව යවනු ලබන දායකත්වයන් සාමාජිකයින්ගේ ගිණුම්වලට ඇතුළත් නොවන අතරඅතර ඒවා ප්‍රශ්නගත වන බැවින්දඩ මුදල් අය කරනු ලැබේ.
31 පූර්ව මුද්‍රිත “සී” ආකෘති පත්‍රය හී සේවක නම්/ජා.හැ.ප අංකවෙනස්කම් හඳුනාගත් විට කුමක් කළ යුතු ද? සාමාජික තොරතුරු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහාඅදාල සාමාජිකයාගේ, බී කාඩ් පත්‍රයේ, ජා.හැ පත්‍රයේ සහ උප්පැන්න සහතිකයේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරන ලද පිටපත් සමගින් අදාල සංශොධන සඳහා ඉල්ලීමක් සේවායොජකයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 

එම ප්‍රශ්නගත සී වාර්ථාකම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ලැබෙන්නේ නම් (එනම් අදාල ගෙවීම පසුගිය මාසවලට අදාල ගෙවීමක් කම්කරු කොමසාරිස් හරහා ගෙවන විට දී හෝ අදාල ගෙවීම නීති කටයුත්තක ප්‍රථිඵලයක් ලෙස කරන ගෙවීමක් වන විට දී), සාමාජික නම් හෝ ජා.හැ.අ සංශෝධනය සඳහා ඉල්ලීමක් සේවායෝජකයා සහ කම්කරු නිලධාරියෙකු විසින් සහතික කළ යුතුය.

32 සාමාජික නම් සහ ජා.හැ.අංක නොගැලපීමක් පිළිබඳ තහවුරුවක් ලබාගැනීම සඳහා දැන්වීමක් ලද විට සේවායෝජකයින් කුමක් කළ යුතු ද කරුණාකර මහ බැංකුවේ දත්ත පද්ධතියේ හෝ ප්‍රශ්නගත සී වර්ථාවේ සඳහන් සාමජික තොරතුරු නිවැරදි දැයි පරීක්ශා කරන්න. මහ බැංකුවේ දත්ත පද්ධතියේ දත්ත නිවැරදිනම් ඒ අනුව සී වර්ථාවේ සඳහන් තොරතුරු නිවැරදි බව සඳහන් කර ලිපියක් යොමු කරන්න.තොරතුරුවල වෙනසක් පවතී නම්, සාමාජික තොරතුරු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහාඅදාල සාමාජිකයාගේ, බී කාඩ් පත්‍රයේ, ජා.හැ පත්‍රයේ සහ උප්පැන්න සහතිකයේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරන ලද පිටපත් සමගින් අදාල සංශොධන සඳහා ඉල්ලීමක්සේවායොජකයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
33 යි අඩු/වැඩි ගෙවීම් සම්බන්ධව දැනුම්වත් කර ලිපියක් ලැබුනේ නම් සේවායෝජකයින් කුමක් කළ යුතු ද ? තවකාලික ගිණුමට බැර කර ඇති දායක මුදල් නිසි පරිදි කඩිනමින් සාමාජිකයින්ගේ ගිණුම්වලට ගිණුම්ගත කිරීම සඳහා, අඩු මුදලක් වේ නම් එයද, 2% අධිභාරය ද නිවැරදි සී වාර්තාවක් ද යොමු කිරීම සේවායෝජකයින් වගකීමයි.
එය වැඩිපුර ගෙවීමක් නම්, සේවා යෝජකයාට අනාගතයේගෙවීමටඇති සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීම් වලින් එය පියවා ගත හැකිය නැතහොත්එම මුදල නැවත ගෙවන ලෙස අදාල අධි ගෙවීමේ සිට වසරක් ඇතුළත ඉල්ලීමක් කිරීමට ද හැකියාව ඇත. (චෙක් අංකය සහ අධි ගෙවීම් පිලිබඳව තොරතුරු ද පසුව කරන ලද ගෙවීම් සඳහන් කළ යුතු ය.)
34 සේ.අ.අ. ගෙවීම් සඳහා තහවුරු කිරීමක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? සාමන්‍යයෙන් සේ අ අ, දායක මුදල් ලැබුණ බව දන්වමින් සේවායෝජකයින් වෙත තැපැල් මගින් දැනුම්වත් කරයි.
35 ගෙවීම් කළ බවට වනකුවිතාන්සියේ පිටපතක් ලබා ගන්නේ කෙසේද? සේවායෝජකයා විසින් නිසි පරිදි ගෙවීම් තොරතුරු සඳහන් කරන ලද ලිපියක් යොමු කළ යුතුය. (සේවායෝජක අංකය, ගෙවීම කළ දිනය, චෙක් අංකය/ ගෙවීම් යොමුව, ගෙවන ලද මුදල සහ අදාල කාලසීමාව).

 

කුවිතාන්සිය ලබා ගැනීම සඳහා නියෝජිතයකු පතෙ කළේ නම්, අදාල පුද්ගලයාගේ නම සහ ජා.හැ.අ සඳහන් කර ලිපියක් මගින් සේ අ අ දැනුම්වත් කළ යුතු ය.

36 සේවායෝජකයා විසින් අර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන සාමාජිකයින් අතර බෙදා දිය යුතු ද? සාමාජිකයින්ට අර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන බෙදා දීම සේවායෝජකයාගේ වගකීම වෙයි. යම් සේවකයකු ආයතනයේ තවදුරටත් සේවය නොකිරීම මත හෝ වෙනත් හේතුවක් මත බෙදා දීමට නොහැකි වු අර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන නැවත සේ අ අ වෙත බාරදිය යුතුය.
37 අර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන ආයතනයේ නියෝජිතයකුට සේ අ අ හී පෙනී සිටීමෙන් ලබාගත හැකි ද හැකිය,

සේවායෝජකයාගේ නියෝජිතයා ලෙස නම් කරන ලද ලිපියේ සඳහන් පුද්ගලයාට අර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශනභාර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලිපියක් සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

38 වෙනත් සේවායෝජකයකුගේඅර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන ලැබී ඇති නම් සේවායෝජකයාකුමක් කළ යුතු ද ? වහාම ආරක්ෂිත ආකාරයකින් සේ.අ.අ. වෙත ආපසු ගොස් තමන්ගේඅර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.
39 සේ.අ.අ. වෙතවැඩිපුර ගෙවන ලද දායක මුදල් ආපසු ලබාගන්නේ කෙසේද? ගෙවීම සිදුකර වසරක් ඉක්ම යාමට ප්‍රථම නිසි පරිදි පිරවූ Q ආකෘතියක් කම්කරු කොම්සාරිස්තුමා මගින් සේ අ අ වෙත යොමු කරන්න
40 වැරදීමකින් සේවක භාර අරමුදලට ලියන ලද චෙක්පතක් සේ අ අ වෙත එවා ඇති නම් සේවායෝජකයා කුමක් කළ යුතු ද ? වැරැද්ද හඳුනාගත් වහාම, නිවැරදි වටිනාකම සහ සී වාර්ථාව සේ අ අ වෙත ලැබීමට සැලස්විය යුතු අතරසේවක භාර අරමුදලට ලියන ලද චෙක්පතසහවාර්ථාවනැවත ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න.
41 සී වර්ථාවේ සඳහන් සාමාජික තොරතුරක ඇති වැරැද්දක් මහ බැංකුව හඳුනා ගැනීමට පෙර සේවායෝජකයා හඳුනාගතහොත් කුමක් කළ යුතු ද ? ආවරණ ලිපියක් මගින් නිවැරදිසී වර්ථාව සේ අ අ වෙත යොමු කිරීම ට කටයුතු කරන්න
42 පුද්ගලික අර්ථසාධක අරමුදල සේ.අ.අ. වෙත මාරු කරන්නේ කෙසේද? අර්ථසාධක අරමුදලේ එක් එක් ගිණුම්වල ශුද්ධ වසා දැමීමේ ශේෂයට සමාන රුපියල් වටිනාකම්සමග විගණනය කරන ලද “එන්” ආකෘති පත්‍රය කම්කරු කොමසාරිස් හරහා යොමු කරන්න.
43 සාමාජික ගිණුම් කඩිනමින් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කිරීමේ දී කුමන ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ද ? පහත දැක්වෙන අවස්ථාවලදී සේ.අ.අ. සාමාජිකයින්ට ඔවුන්ගේ ගිණුම්වලට ලැබෙන දායක මුදල් හදිසි පදනමින් යාවත්කාලීන කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

 • 30%ප්‍රතිලාභසඳහා අයදුම්කිරීමේ දී
 • සේ අ අ හි නිවාස ණයපහසුකම සඳහා අයදුම් කිරීමේ දී
 • විවාහ පදනම මත මුදල් ආපසු ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන විට දී
 • ස්ථිර වීසා බලපත්‍රයක් මත වෙනත් රටකට සංක්‍රමණය වන විට. පහත සදහන් ලියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය
  • නිශ්චිත ආකෘතිය යටතේ සේවායෝජකයාගේ ලිඛිත ඉල්ලීමක්.
  • අදාළ “සී” ආකෘතිවල සහතික කළ සත්‍ය පිටපත්
44 සාමාජිකයින් සේ අ අ හී නැවත ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය ද? ඔව්. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලහි දත්ත සමග සේවකයන්ගේ සම්පූර්ණ නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක අතර විෂමතාවන් තිබේ නම්, සේවායෝජක විසින්අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම මගින් නැවත ලියාපදිංචි කිරීමකළ යුතු ය.
45 සේවකයින් නැවත ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද? සේ.අ.අ. හෝ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වෙබ් අඩවි වලින් (www.epf.lk, www.cbsl.gov.lk) RR -6 පෝරමය බාගත කර ගන්න.
RR-6 ආකෘති පත්‍රය හි සේවකයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පතට අනුව විස්තර අනුව සම්පූර්ණයෙන්ම හා නිවැරදිව පුරවන්න. (නිවැරදි ජාතික හැඳුනුම්පත් තොරතුරු සැපයීමේ වැදගත්කමපිලිබඳවසේවකයින් දැනුවත් කළ යුතුය ).
ලබා දී ඇති තොරතුරු සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා සේවකයින්ගේ අත්සන් ලබා ගැනීම (අනිවාර්යයි).
RR-6 පෝරමයේ දක්වා ඇති තොරතුරු සේවායෝජකයා විසින් සහතික කළ යුත්තේ ජාතික හැඳුනුම්පත් විස්තර (අනිවාර්යයි) සමඟ තහවුරු කිරීමෙන් පසුව පමණි.
සාමාජික අංකය හා සේවා යෝජකයාගේ අංකය සඳහන්ජාතික හැඳුනුම්පත්වල පිටපත් (පැහැදිලි හා සේවායෝජකයා විසින් සහතික කළ) RR -6 පෝරමයට අමුණායොමු කරන්න (නැවත ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත පමණක් පිළිගනු ලැබේ).
පුරවා ඇති RR -6 ආකෘති පත්‍ර සමඟ ජාතික හැඳුනුම්පත් පිටපත් නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ අංශය, සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, අංක 30, ජනධිපති මාවත, කොළඹ 01 වෙත තැපැල් කිරීම හෝ භාර දීම කරන්න.
46 දැනටමත් නැවත ලියාපදිංචි සේවකයින්පිළිබඳ විස්තර සංශෝධන කරන්නේ කෙසේ ද? නම සහ ජා හැ අංකය යන දෙකම සංශෝධනය සඳහාඉල්ලීමක් සේවායෝජකයා විසින් අර්ථ සාධක අරමුදලට ලිපියක් යොමු කළ යුතු ය.
ජාතික හැඳුනුම්පත, “ බී ” කාඩ්පත සහ උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපත් (සියලුම පිටපත් සේවායෝජකයා විසින් සහතික කළ යුතුය).
විවාහයෙන් පසු නම වෙනස් කර ඇත්නම් සහතික කළ විවාහ සහතිකය.
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයේ වෙනසක් සිදු වුවහොත්පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය.
47 සාමාජිකයින්ට ගිණුම් ප්‍රකාශන නොලැබුනේ නම් සේවා යෝජකයා කළ යුත්තේ කුමක්ද? සාමාජිකයින්ගේ අර්ධ වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන බෙදාහැරීම ආරම්භ කළ බවට පුවත් පත් දැන්වීම් පල කළ පසු සේ අ අ විමසා සිටින්න. (සේවායෝජකයා සක්‍රීය නම් හා අර්ධවාර්ෂිකයට අදාල ගෙවීම් නිසි පරිදි කළේ නම් පමණක්)
48 තාවකාලික අංක ඉවත් කිරීමට හෝ සාමාජිකයන්ගේ දායකත්වය සංශෝධනය කිරීමට ලබා දිය යුතු ලේඛන මොනවාද? අදාල සාමාජිකයාගේ, බී කාඩ් පත්‍රයේ, ජා.හැ පත්‍රයේ උප්පැන්න සහතිකයේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරන ලද පිටපත්සහ පසුගිය දායක මුදල් ගෙවීම් විස්තරයක් ද සමගින් අදාල සංශොධන සඳහා ඉල්ලීමක්සේවායොජකයා විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.