සංශෝධන

සංශෝධන ප්‍රධාන කොටස් 03 ක් යටතේ වර්ග කළ හැක.
 1. සාමාජික නම් සංශෝධනය
 2. ගිණුම් සංශෝධනය
 3. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක සංශෝධනය
A. සාමාජික නාම සංශෝධනය
සාමාජික නාම සංශෝධනයට බලපාන හේතු
 • සාමාජිකයාගේ නමෙහි මුලකුරුවල විෂමතාවයක් පැවතීම.
 • පවතින නමට මුලකුරු ඇතුලත් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම.
 • සාමාජිකයාගේ නමෙහි මුලකුරු නිවැරදි පිළිවෙලට සඳහන් නොවීම.
 • සාමාජිකයාගේ නමෙහි මුලකුරුවලින් කියවෙන නම වෙනස් වීම.
 • වෙනත් සාමාජිකයකුගේ නම වැරදීමකින් සාමාජික නම ලෙස සටහන් වීම.
 • උප්පැන්න සහතිකයෙහි සඳහන් නමට වඩා වෙනස් නමක් සාමාජික නම ලෙස සඳහන් වීම.
 • උපැන්න සහතිකයෙහි 13 වන පරිච්ඡේදය මඟින් හෝ කාන්තාවක් නම් විවාහයෙන් පසු සාමාජික නම වෙනස් වීම.
 • ව්‍යාජ හෝ අන්වර්ථ නාම භාවිතය.
 • එක් සාමාජික අංකයක් යටතේ සාමාජික නාම කිහිපයක් සඳහන් කරමින් ආයතනය විසින් දායක මුදල් ගෙවා තිබීම.
සාමාජික නාම සංශෝධනය කිරීම

සාමාජික නාම සංශෝධනය සාමාජිකයාට අයත් ජාතික හැඳුනුම්පතට අනූව පමණක් සිදු කළ යුතු අතර එහිදී සංශෝධනයේ ස්වභාවය අනූව පහතින් සඳහන් කර ඇති පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතු වේ.

 • සංශෝධන සිදු කිරීම සඳහා වන ආයතනික ඉල්ලීම් ලිපිය සාමාජික අංකයට අයත් බී පත්‍රයෙහි, සාමාජිකයාට අයත් ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සහ උප්පැන්න සහතිකයෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත්ද සහිතව යොමු කළ යුතු වේ.
 • බී පත්‍රයෙහි සඳහන් නම ජාතික හැඳුනුම්පතට අනූව වෙනස් නම්, එය දිස්ත්‍රික් කම්කරු කොමසාරිස් වරයාගේ නිර්දේශද සහිතව සංශෝධනය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර ඊට අදාළ ඒ. එච්. වාර්තා කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට, කම්කරු කාර්යාලයෙහි 9 වන මහලෙහි පිහිටා ඇති මධ්‍යම ලිපි ගොනු අංශය මඟින් සංශෝධනය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • පැරණි / වැරදි නම සහ අලුත් / නිවැරදි නම සඳහන් කරමින් එම නම් සියල්ලෙන් කියවෙන්නේ එකම සාමාජිකයා බවට වන තහවුරුව සහිත ආයතන ලිපියක් සමග නම් වෙනස සනාථ කිරීම සඳහා වන සියලුම ලිපි ලේඛන අධිකාරී, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල , ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව , කොළඹ 01 යන ලිපිනයට යොමු කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.
 • සාමාජික නම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වන අවස්ථාවන්හිදී, සාමාජිකයාගේ සේවය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා වන සම්පූර්ණ දායක මුදල් විස්තර වාර්තාවක් සංශෝධනය සඳහා වන ඉල්ලීම් ලිපියද සමග ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • විවාහයෙන් පසුව හෝ උප්පැන්න සහතිකයෙහි 13 වන තීරුව මඟින් නම වෙනස් වූයේ නම් සාමාජිකයාට අයත් විවාහ සහතිකයෙහි, උප්පැන්න සහතිකයෙහි සහ නෛතික ලිපි ලේඛනයන්හි ආයතනය විසින් සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • ඔබ විසින් සේවයේ යෙදී සිටි ආයතනය මේ වන විට අක්‍රීය තත්වයේ පවතී නම් සංශෝධනය සඳහා කම්කරු කාර්යාලයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න.
 • මියගිය සාමාජිකයකුගේ නම සංශෝධනයට අදාළව ඔහුගේ/ඇයගේ නාමිකයා විසින් කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට, කම්කරු කාර්යාලයෙහි 8 වන මහලෙහි පිහිටා ඇති ‘එල්’ අංශයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • ඉහත සඳහන් ලිපි ලේඛනයන්ට අමතරව සංශෝධනයේ ස්වභාවය අනුව අප විසින් ඉල්ලීම් කරනු ලබන වෙනත් විස්තර හා ලේඛන පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමටද සිදු විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක සංශෝධනය

ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක සංශෝධනයට බලපාන හේතු

 • වැරදි හැඳුනුම්පත් අංකයක් ඇතුලත් කර තිබීම.
 • නව ජාතික හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනිම නිසා හැඳුනුම්පත් අංකය වෙනස් වීම.
 • වෙනත් සාමාජිකයකුගේ හැඳුනුම්පත් අංකයක් වැරදීමකින් වැරදි / නිවැරදි සාමාජික නම යටතේ සඳහන් කර තිබීම.
 • එකම හැඳුනුම්පත් අංකය සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු සඳහාම ඇතුලත් කර තිබීම.
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක සංශෝධනය කිරීම

සංශෝධනයේ ස්වභාවය අනූව පහතින් සඳහන් කර ඇති පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතු වේ.

 • සංශෝධන සිදු කිරීම සඳහා වන ආයතනික ඉල්ලීම් ලිපිය සාමාජික අංකයට අයත් බී පත්‍රයෙහි, සාමාජිකයාට අයත් ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සහ උප්පැන්න සහතිකයෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත්ද සහිතව යොමු කළ යුතු වේ.
 • බී පත්‍රයෙහි සඳහන් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ජාතික හැඳුනුම්පතට අනූව වෙනස් නම්, එය දිස්ත්‍රික් කම්කරු කොමසාරිස් වරයාගේ නිර්දේශද සහිතව සංශෝධනය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු අතර ඊට අදාළ ඒ. එච්. වාර්තා කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට, කම්කරු කාර්යාලයෙහි 9 වන මහලෙහි පිහිටා ඇති මධ්‍යම ලිපි ගොනු අංශය මඟින් සංශෝධනය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • පැරණි / වැරදි ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සහ අලුත් / නිවැරදි ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සඳහන් කරමින් එම හැඳුනුම්පත් අංක සියල්ලෙන් සඳහන් වන්නේ එකම සාමාජිකයා බවට වන තහවුරුව සහිත ආයතන ලිපියක් සමග ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක වෙනස සනාථ කිරීම සඳහා වන සියලුම ලිපි ලේඛන අධිකාරී, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල , ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව , කොළඹ 01 යන ලිපිනයට යොමු කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.
 • එකම හැඳුනුම්පත් අංකය සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු සඳහාම ඇතුලත් වී ඇති අවස්ථාවන්හිදී, සියලූම සාමාජිකයන්ට අයත් සේවය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා වන සම්පූර්ණ දායක මුදල් විස්තර වාර්තා සංශෝධනය සඳහා වන ඉල්ලීම් ලිපියද සමග ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • නව ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය පැරණි ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට වඩා වෙනස් නම් එම වෙනස තහවුරු කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් නිකුත් කරනු ලබන ලිපියද සමග සංශෝධනය සඳහා වන ආයතනික ඉල්ලීම් ලිපිය සහ අනෙකුත් අදාළ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • ඔබ විසින් සේවයේ යෙදී සිටි ආයතනය මේ වන විට අක්‍රීය තත්වයේ පවතී නම් සංශෝධනය සඳහා කම්කරු කාර්යාලයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • මියගිය සාමාජිකයකුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සංශෝධනයට අදාළව ඔහුගේ/ඇයගේ නාමිකයා විසින් කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට, කම්කරු කාර්යාලයෙහි 8 වන මහලෙහි පිහිටා ඇති ‘එල්’ අංශයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • ඉහත සඳහන් ලිපි ලේඛනයන්ට අමතරව සංශෝධනයේ ස්වභාවය අනුව අප විසින් ඉල්ලීම් කරනු ලබන වෙනත් විස්තර හා ලේඛන පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමටද සිදු විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.
C. සාමාජික ගිණුම් සංශෝධනය
සාමාජික ගිණුම් සංශෝධනයට බලපාන හේතු
 • සාමාජික දායක මුදල් හි විෂමතාවයක් පැවතීම.
 • සාමාජික නාම/හැඳුනුම්පත් අංක නොගැලපීම හේතුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද තාවකාලික අංක නිරවුල් කිරීම.
 • සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු සඳහා එකම සාමාජික අංකය යටතේ දායක මුදල් යොමු කර තිබීම සහ එක් සාමාජිකයකු සඳහා සාමාජික අංක කිහිපයක් යටතේ දායක මුදල් යොමු කර තිබීම.
 • දායක මුදල් ප්‍රතිලාභ නිදහස් කිරීමෙන් පසුවද එම සාමාජික අංකය යටතේම තවදුරටත් දායක මුදල් බැර කර තිබීම.
සාමාජික ගිණුම් සංශෝධනය කිරීම

සංශෝධනයේ ස්වභාවය අනූව පහතින් සඳහන් කර ඇති පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතු වේ.

 • අධිකාරී, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල , ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව , කොළඹ 01 වෙත ආමන්ත්‍රණය කරන ලද ගිණුම් සංශෝධන සිදු කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම් ලිපියක් ආයතනය මඟින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. එම ඉල්ලීම් ලිපිය සමග සාමාජික අංකයට අයත් බී පත්‍රයෙහි, සාමාජිකයාට අයත් ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සහ උප්පැන්න සහතිකයෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත්ද ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.
 • බී පත්‍රයෙහි සඳහන් නම හා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ජාතික හැඳුනුම්පත සමග සමාන විය යුතු අතර එසේ නොවන අවස්ථාවන්හිදී බී පත්‍රයෙහි සඳහන් නම හා හැඳුනුම්පත් අංකය ජාතික හැඳුනුම්පතට අනූව කම්කරු කාර්යාලය මඟින් සංශෝධනය කරවා ගත යුතු වේ.
 • සංශෝධනයට අයත් සියලුම සාමාජික අංකයන්ට අදාළව සේවය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා වන සම්පූර්ණ මාසික දායක මුදල් විස්තර වාර්තා අමුණා ඇති අකෘති පත්‍රය අනූව පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • එකම සාමාජික අංකය යටතේ සාමාජිකයන් බොහෝ දෙනෙකු සඳහාද, එක් සාමාජිකයකු සඳහා සාමාජික අංක කිහිපයක් යටතේද දායක මුදල් බැර කර ඇති අවස්ථාවන්හිදී එය නිරාකරණය කර ගැනිම සඳහා සියලූම සාමාජික අංක සහ සාමාජිකයන් සඳහා වන සම්පූර්ණ දායක මුදල් විස්තර වාර්තා සමග නිවැරදි සාමාජික අංක සඳහන් කරන ලද ආයතන ලිපියක් හා ඒ සමග සියලූම සාමාජික අංකයන්ට අයත් බී පත්‍රයන්හි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමටද කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • ප්‍රතිලාභ නිදහස් කිරීමෙන් පසුව සාමාජික අංකයක් යටතේ තවදුරටත් දායක මුදල් බැර කර ඇති අවස්ථාන්හිදී, පළමු ප්‍රතිලාභ ගෙවීමට පසුව බැර වී ඇති දායක මුදල් එම අංකයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා නව සාමාජික අංකයක් ලබා දීම සිදු කළ යුතු වේ.  ඒ සමග එම නව සාමාජික අංකයට අයත් බී පත්‍රයෙහි සහ සාමජිකයාට අයත් ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සහතික කරන ලද ඡායා පිටපත්ද ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • සේවය කළ ආයතනය අක්‍රීය තත්වයේ පවතින අවස්ථාවන්හිදී  නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් / කම්කරු කාර්යාලය වෙතින් ලබා ගන්නා ලද නිර්දේෂ සහිත ලිපියක්, සංශෝධනයට අදාළව පවතින අනෙකුත් ලිපි ලේඛනද සමග ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.
 • සාමාජික අංකය හිමි සාමාජිකයා මියගොස් ඇති හා එම සාමාජිකයාට අයත් ජාතික හැඳුනුම්පත සහ බී  පත්‍රය නොමැති අවස්ථාවන්හිදී ඔහුගේ/ඇයගේ නාමිකයා විසින් කොළඹ 05, නාරාහේන්පිට, කම්කරු කාර්යාලයෙහි 8 වන මහලෙහි පිහිටා ඇති ‘එල්’ අංශයෙහි නියෝජ්‍ය කම්කරු කොමසාරිස් වෙතින් ලබා ගත් නිර්දේෂ සහිත ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු වේ.
 • ඉහත සඳහන් ලිපි ලේඛනයන්ට අමතරව සංශෝධනයේ ස්වභාවය අනුව අප විසින් ඉල්ලීම් කරනු ලබන වෙනත් විස්තර හා ලේඛන පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමටද සිදු විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.

දායක මුදල් බැර කිරීම් ආකෘති පත්‍රයහැඳුනුම්පත් අංක සංශෝධන ආකෘති පත්‍රය