පූර්ව විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභ

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් වෙත අතිරේක ප්‍රතිලාභයක් සලසා දීමේ අරමුණින් 1988 අංක 42 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (සංශෝධිත) පනතේ 22 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව පුර්ව විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභයක් ලෙස නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

පහත දැක්වෙන අරමුණු සඳහා නිවාස ණය ප්‍රදානය කරනු ලැබේ.
 • නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා.
 • නිවසක් හෝ ගෙපළක් මිලදී ගැනීමට.
 • නිවාස වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා.
 • ඉහත අරමුණු වලින් එකක් හෝ කීපයක් සඳහා පිළිගත් මුල්‍ය ආයතනයකින් ලබාගත් ණය මුදලක් පියවීම සඳහා.
නිවාස ණය අයඳුම් කිරීම සඳහා වු යෝග්‍යතා.
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල වෙත දායක වන සක්‍රීය සාමාජිකයන් සඳහා ඔවුනගේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (සේ.අ.අ) සාමාජික ගිණුමෙහි හෝ සාමාජික ගිණුම්හි ශේෂයෙන් 75% ක ‍මුදලක් ණය ඇපකරය ලෙස ලැබිම සඳහා සුදුසුකම් ලබයී.
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල වෙත දායක නොවන සක්‍රීය සාමාජිකයන් සඳහා ඔවුනගේ සේ.අ.අ සාමාජික ගිණුමෙහි හෝ සාමාජික ගිණුම්හි ශේෂයෙන් 50% ක ‍මුදලක් ණය ඇපකරය ලෙස ලැබිම සඳහා සුදුසුකම් ලබයී.
 • සාමාජිකයන්ගේ සේ.අ.අ ගිණුමෙහි ඇති ශේෂයෙන් 30%ක් නොඉක්මවන ප්‍රතිශතයක් ලබාගන්නා ලද සාමාජිකයන් සඳහා සේ.අ.අ ඇපයට තබා පවතින ශේෂයෙන් 50% ක උපරිමයක් දක්වා ණය ඇපකරය ලැබිම සඳහා සුදුසුකම් ලබයී.
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල වෙත දායක වන දරුවන් සිටින විවාහක සාමාජිකයන් දෙදෙනකු සඳහා ඔවුනගේ සේ.අ.අ සාමාජික ගිණුම්හි ශේෂයන්ගේ ඒකාබද්ධ ශේෂයෙන් ණය ඇපකරය ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ණය ඇපකරයේ ශේෂය අයඳුම්කරුවන්ගේ ණය තත්ත්වය මත රඳා පවතී.
නිවාස ණය අයඳුම් කිරීමේ පිළිවෙත.
 • නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද ආසන්නතම කම්කරු කාර්යාලයෙන් ලබා ගන්නා ලද හෝ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන ලද නිවාස ණය අයඳුම්පතෙහි පිටපත් 2 ක් එම කම්කරු කාර්යාලය වෙත භාරදිය යුතු වේ.
 • අදාළ කම්කරු කාර්යාලය විසින් එම අයඳුම්පත පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව අයඳුම්කරු විසින් සපයන ලද තොරතුරු මත පදනම් කර ගනිමින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නිවාස ණය ආකෘති 02 එවනු ලැබේ.
 • ණය අයඳුම්පත පිළිගනු ලබුවේ නම් අනුමත ණය ඇපකර ශේෂය දැක්වෙන ණය ඇපකර සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලබන අතර එම ණය ඇපකර සහතිකය අදාළ කම්කරු කාර්යාලය වෙත යවනු ලැබේ.
 • අදාළ ණය ඇපකර සහතිකය පනත මගින් අනුමත බැංකුවක් හෝ මුල්‍ය ආයතනයක් වෙත ඉඳිරිපත් කොට ණය මුදල ලබා ගත හැකි ‍වේ.
ණය පියවීමේ ක්‍රියාවලිය.

ණය පියවීම අනුමත ණයදීමේ ආයතනයක් සමඟ ගිවිසගත් කාලසීමා හා කොන්දේසි මත රඳා පවතී. අවසාන ණය වාරිකය පියවීමෙන් පසු පමණක් ණය ගෙවා අවසන් ලෙස සැලකේ. ණය පියවීමෙන් පසු, අදාළ කම්කරු කාර්යාලය වෙතින් ලබා ගන්නා ලද හෝ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරන ලද නිවාස ණය පියවීමේ අයඳුම්පත (ණය ආකෘති 14) ණය ලබාගත් බැංකුව හෝ මුල්‍ය ආයතනයක් වෙතින් නිසි ලෙස සහතික කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ කම්කරු කාර්යාලය වෙත භාර දිය යුතු අතර එම නිවාස ණය පියවීමේ අයඳුම්පත (ණය ආකෘති 14) අදාළ කම්කරු කාර්යාලය විසින් අප දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු පද්ධතිය යාවත් කාලීන කිරීම සඳහා අප දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

හිඟ නිවාස ණය වාරික ගෙවීම.

නිවාස ණය ලබාගත් යම් සාමාජිකයෙක් විසින් ගෙවිය යුතු ණය වාරික ගෙවීම පැහැර හරිනු ලැබු විට, අදාළ ණය ලබාගත් බැංකු හෝ මුල්‍ය ආයතන විසින් ඔවුනගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හරහා නිසි ලෙස සම්පුර්ණ කරන ලද හිඟ නිවාස ණය වාරික අයඳුම්පත් වාර්ෂිකව අප දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව අදාළ මුදල සාමාජිකයාගේ සේ.අ.අ. ගිණුමෙන් අයකර අදාළ ණය ලබාගත් බැංකුව හෝ මුල්‍ය ආයතනය වෙත ගෙවනු ලැබේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ශේෂයෙන් 30% මුදලක් ගෙවීම

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් වෙත අතිරේක ප්‍රතිලාභයක් සලසා දීමේ අරමුණින් 1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත 2012 වර්ෂයේදී 2012 අංක 02 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත ලෙස සංශෝධනය කරන ලදී. පසුව 2015 මැයි මස පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමත කරගන්නා ලද කාර්යපරිපාටිය අනුව, නව පුර්ව විශ්‍රාම ප්‍රතිලාභයක් ලෙස සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ශේෂයෙන් 30% මුදලක් සාමාජිකයන් වෙත ගෙවීම ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

අරමුණු
 1. නිවාස කටයුතු
  • සාමාජිකයාට අයත් ඉඩමක නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා.
  • නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා.
  • නිවසක් මිලදී ගැනීමට.
  • නිවාස දේපල මත වන උකස් ණය මුදලක් පියවීම සඳහා.
  • අනුමත බැංකුවකින් ලබාගත් නිවාස ණය මුදලක් හිඟ ණය මුදල පියවීම සඳහා.
 2. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ( යම් සාමාජිකයකු, ඔහුගේ/ඇයගේ කලත්‍රයා සහ දරුවන් පහත සඳහන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා හිමිකම් ලබයි.)
  • හෘද සැත්කම්.
  • බයිපාස් සැත්කම්.
  • සැත්කම්ද ඇතුළත්ව පිළිකා සඳහා වන ප්‍රතිකාර.
  • වකුගඩු බද්ධකිරීම් හෝ සැත්කම්.
  • සිසේරියන් සැත්කම්.
  • හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් දින 14 කට නොඅඩු කාලයක් රෝහල්ගත කිරීම් සඳහා.
අයඳුම් කිරීම සඳහා වු යෝග්‍යතා

2012 අංක 02 දරණ සංශෝධිත සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත ප්‍රකාරව, අරමුදලේ සියළුම සාමාජිකයන්

 1. වසර 10 කට නොඅඩු කාලයක් අරමුදල සඳහා සිය දායක මුදල් බැර වන ලද;
 2. වර්තමානයේ සේවයේ නියුක්ත;
 3. ඔහුගේ/ඇයගේ සේ.අ.අ සාමාජික ගිණුමෙහි බැරට ඇති දායක මුදල රුපියල් 300,000.00 ට නොඅඩු අරමුදලේ සියළුම සාමාජිකයන් සඳහා මෙම ප්‍රතිලාභය පහත අරමුණු උදෙසා ලබා ගත හැකි වේ.
  1. නිවාස කටයුතු
  2. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර

සාමාජිකයකු විසින් ලබාගත හැකි උපරිම ප්ර තිලාභ මුදල් ප්ර-මාණය රුපියල් මිලියන දෙක නොඉක්මවයි.

ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ශේෂයෙන් 30% මුදලක් අයඳුම් කිරීම සඳහා අවැසි සියළුම ලේඛන සහිත අයඳුම්පත්‍රය අදාළ කම්කරු කාර්යාලය වෙත භාර දිය යුතු අතර මෙම 30% ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමයට අදාළ සියළුම පරිපාලන කටයුතු කම්කරු කාර්යාලය විසින් සිදු කරනු ලැබේ. සාමාජිකයා විසින් භාර දෙන ලද අයඳුම්පත්‍රයෙහි වලංගුභාවය ඇගැයීමෙන් අනතුරුව එය සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතේ සදහන් ප්‍රතිපාදන හා අනුකූල වන්නේ නම් අදාළ අර්ථලාභීන් වෙත ප්‍රතිලාභ අරමුදල් නිදහස් කිරීම සඳහා වු තීරණ ලිපිය කම්කරු කොමසාරිස්තුමා විසින් අප දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

කෙසේවෙතත්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් නිවාස ණය යෝජනා ක්රමය යටතේ නිවාස ණය මුදලක් ලබා ගෙන ඇති සාමාජිකයන් විසින් එම ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන් පියවා නොමැති අවස්ථා වලදී අදාල හිඟ ණය මුදල සෘජුවම අදාල ණය ලබාගත් බැංකුව වෙත ප්රේෂණය කරනු ලබන අතර අනතුරුව 30% ප්රතිලාභ අරමුදලේ යම් ශේෂයක් පවතී නම් එම මුදල කම්කරු කොමසාරිස්තුමා විසින් සිඳු කරනු ලබන නියෝගය ප්රකාරව අදාළ සාමාජිකයා වෙත මුදා හරිනු ලැබේ.