සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ලියාපදිංචි වීම

සේව්‍යයා සේ.අ.අ. හි ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය සහ වර්ගය කුමක් වුවත්, එක් සේවකයෙකු හෝ සිටින සේවා යෝජකයෙකු සේ.අ.අ. සඳහා දායක මුදල් ගෙවීමට නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටී. පළමු සේවකයා බඳවා ගැනීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත “D” ආකෘති පත්‍රයේ අනුපිටපතක් පුරවා සහතික කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයට හෝ ඍජුවම කම්කරු කොමසාරිස් වෙත යැවිය යුතුය. පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය දැක්වෙන ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු දෙකකින් ආරම්භ වන ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා දෙන අතර සේවායෝජකයා විසින් සාමාජිකයාගේ රැකියාවට අදාළ සියලුම සේ.අ.අ. විමසුම් සඳහා එම අංකය භාවිතා කළ යුතුය.

 • සේවායෝජකයා විසින් සේවායෝජක ලියාපදිංචි සහතිකය කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගත යුතුය.
 • සාමාන්‍යයෙන් සේවා යෝජකයාගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා අලුතින් ලියාපදිංචි වූ සේවා යෝජකයින් තමන් සතු “D” ආකෘති පත්‍රයේ පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේ.අ.අ දෙපාර්තමේන්තුවට යවනු ලැබේ.
 • තම සේවකයින් සඳහා සේ.අ.අ. දායක මුදල් ලබා දීමට පෙර, සෑම සේවා යෝජකයෙක්ම මහ බැංකුවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සේ.අ.අ. දත්ත ගබඩාවේ ඔවුන්ගේ තොරතුරු තිබේද යන්න දැනගත යුතුය

‘ඩී’ පෝරම යොමුව සේවායෝජක තොරතුරු යොමුව

සේවායෝජක තොරතුරු සංශෝධනය කිරීම
 • යෝජකයා විසින් කම්කරු කාර්යාලය මඟින් සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.
 • තැපැල් ලිපිනය වෙනස් කිරීම සඳහා සේවා යෝජකයා විසින් සෘජුවම සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.
සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීම නිදහස් කිරීම්

සේ.අ.අ. දායක මුදල් ගෙවීම සඳහා පහත සඳහන් ආයතනවලට නිදහස් කිරීමක් ලබා දෙනු ඇත:

 • මෙම ආයතනය සමාජ සේවා සංවිධානයක් නම් සුළු වැරදිකරුවන්, අසරණ, බිහිරි සහ අන්ධ අයට තාක්ෂණික පුහුණුව ලබා දෙයි නම්.
 • සේවකයින් 10 ට අඩු පුණ්‍යායතනයක් නම්
 • මේ දක්වා ගෘහ සේවිකාවන් සේ.අ.අ. සඳහා දායක මුදල් ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ.
සේ.අ. අරමුදලේ සාමාජිකයින් ලියාපදිංචි කිරීම
 • ඔහු / ඇය බඳවා ගැනීමෙන් දින 14 ක් ඇතුළත නව සේවකයින් කම්කරු කාර්යාලයයෙහි ලියාපදිංචි කරන්න.
 • නව සේවකයින්ට ‘A’, ‘B’, ‘H’ ආකෘති පත්ර ලබා දීම සහ ලියාපදිංචි කිරීමේදී ජාතික හැඳුනුම්පත පිළිබඳ විස්තර සහිතව නිවැරදිව පුරවන ලද ආකෘති කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට නිසි පරිදි ඉදිරිපත් කිරීම.
 • සාමාජික අංක සංඛ්‍යාත්මකව අනුපිළිවෙලට අනුයුක්ත කරන්න, අංක අනුපිටපත් කිරීමෙන් වළකින්න.
 • ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව කම්කරු කොමසාරිස් විසින් අත්සන් කරන ලද “බී” කාඩ්පත් කම්කරු කාර්යාලය වෙතින් ලබාගෙන සෑම සේවකයෙකුටම “බී” කාඩ්පතක් ලබා දීම.
 • සාමාජික තොරතුරු සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය සේවකයින් සිටී නම් ඔවුන්ට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න.
 • සේවකයා ඉල්ලා අස්වී / විශ්‍රාම ගියහොත් / සමාගම හැර ගියහොත් සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දෙන්න.
 • කලින් ලබාගත් “ බී ” කාඩ්පත් අස්ථානගත වී ඇත්නම් තවත්“ බී ”කාඩ්පතක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව සාමාජිකයන් දැනුවත් කරන්න.

‘ඒ’ පෝරම යොමුව“බී” පෝරම යොමුව“එච්” පෝරම යොමුව

පෞද්ගලික අර්ථසාධක අරමුදල් සේ.අ.අ. වෙත අවශෝෂණය කර ගැනීම
 • සමාගමක් මීට පෙර පෞද්ගලික අර්ථසාධක අරමුදලක් පවත්වා ගෙන ගොස් දැන් සේ.අ.අ. වෙත දායක වීමට අදහස් කරන්නේ නම්, පවත්නා ගිණුම් සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට එක් කිරීමට එන් – පෝරමය” භාවිතා කළ යුතුය.

‘එන්’ පෝරම යොමුව

සාමාජිකයින්ගේ ඉල්ලා අස්වීම

සේවකයෙකු ඉල්ලා අස්වීමෙන් පසු ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටී. “E ආකෘතිය” සහ “F ආකෘතිය” භාවිතයෙන් තොරතුරු යැවිය හැකිය. “ආකෘති පත්රය” සේවායෝජකයා සහ සේවකයා යන දෙදෙනාම පිරවිය යුතු අතර “F – පෝරමය” සේවායෝජකයා විසින් පමණක් පිරවිය යුතුය. තොරතුරු ලැබීමෙන් පසු, එම සේවකයා සඳහා දායක මුදල් ගෙවීමෙන් සේවායෝජකයාට සහනයක් ලැබේ.

සේවක සේවිකාවන් තම සාමාජිකයින්ගේ තොරතුරු සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත ගබඩාවේ යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා නිතිපතා යැවිය යුතුය.

‘ඊ’ පෝරම යොමුව‘එෆ්’ පෝරම යොමුව

සාමාජිකයන් නැවත ලියාපදිංචි කිරීම

සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව සහ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සියළුම සාමාජිකයින්ගේ තොරතුරු ජාතික හැඳුනුම්පත් (ජා.හැ.අ.) තොරතුරු අනුව නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර තිබේ.
ඒ අනුව, සෑම සේවා යෝජකයෙක්ම බඳවා ගනු ලබන නව සේවකයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් විස්තර සමඟ ‘ආර්ආර් -6’ ආකෘති පත්‍රය පිරවිය යුතු අතර, ඔවුන්ගේ පළමු දායකත්වය සී / සී 3 ආකෘති පත්‍ර මගින් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී  එය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කර නොමැති දැනට සිටින සේවකයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් තොරතුරු  ද RR-6 ආකෘතිය මගින් ලබා දිය යුතුය. එහිදී නව සහ දැනට සිටින සේවකයින්ගේ සහතික කළ ජාතික හැඳුනුම්පත් පිටපත් RR-6 ආකෘති පත්‍රය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
RR-6 පෝරම යොමුව