දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම

තමා යටතේ සේවයේ නියුතු එක් එක් සේවකයා වෙනුවෙන් සේ.අ.අ. වෙත නිසි පරිදි දායක මුදල් ගෙවීම සේවායෝජකගේ වගකීමකි.

විශේෂ සටහන: සේ.අ. අ සඳහා දායක වීමට සේවකයා අකමැති වීම මත සේවායෝජකයා එම වගකීමෙන් නිදහස් නොවේ.

සේවායෝජකයන් විසින් සේ.අ.අ. වෙත දායක මුදල් සහ සාමාජික දායකත්ව තොරතුරු යැවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පියවර

 1. සේවකයින් සඳහා සේ.අ.අ. සාමාජික අංක අනුක්‍රමිකව ලබා දෙන්න. කිසියම් සාමාජිකයෙකුට කලින් පවරා ඇති සාමාජික අංකයක් කිසිදු තත්වයක් යටතේ නව සේවකයෙකුට ලබා දීම නොකළ යුතුය.
 2. සාමාජික දායකත්ව තොරතුරු සේ.අ.අ. වෙත එවීමේදි ශ්‍රී ලාංකික සේවකයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත අංකය එහි ඇතුළත් කරන්න.
 3. පහත පරිදි එක් එක් සේවකයාගේ දායකත්වය ගණනය කරන්න.
  මුළු දායකත්වය ගණනය කිරීම
  සේවකයාගේ දායකත්වය මුළු මාසික ඉපැයීම් වලින් අවම වශයෙන් 8% ක් (සේවකයාගේ වැටුපෙන් / වේතනයෙන් අඩු කළ යුතුය)
  සේවායෝජකයාගේ දායකත්වය සේවකයාගේ මුළු මාසික ඉපැයීම්වලින් 12% ට සමාන අවම මුදලක් (සේවායෝජකයා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවිය යුතුය)
  එක් සේවකයෙකු සඳහා වන මුළු දායකත්වය සේවකයාගේ මුළු මාසික ඉපැයීම්වලින් 20% (පහත අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි).
  සේවකයෙකුගේ මුළු ඉපැයීම්.

  සේවකයෙකුගේ මුළු ඉපැයීම්වලට පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් විය යුතුය.

 4. වැටුප්, වේතන හෝ ගාස්තු
 5. ජීවන වියදම් දීමනා, විශේෂ ජීවන දීමනා සහ වෙනත් සමාන දීමනා
 6. නිවාඩු දින වලට අදාළව කරන ගෙවීම්
 7. සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාට සපයනු ලබන පිසින ලද හෝ නොපිසින ලද ආහාරවල මුදල් වටිනාකම (එහි වටිනාකම පිළිබදව අවසාන තීරණය කම්කරු කොමසාරිස් විසින් ගනු ලැබේ)
 8. ආහාර දීමනා
 9. නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඕනෑම ආකාරයක වේතනයක්
 10. වට්ටම් (කොමිස්) , කෑලි අනුපාත මත ගෙවීම් සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත ගෙවීම්
 11. සේවායෝජක විසින් මුළු සේ.අ.අ. දායක මුදල (අවම වශයෙන් සේවකයෙකුගේ මුළු ඉපැයීම් වලින් 20% ප්‍රමාණය) අධිකාරී, සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව, අංක 13, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 හෝ තැ.පෙ. 1299, කොළඹ 01, ශ්‍රි ලංකාව වෙත ප්‍රේෂණය කළ යුතුය.
 12. නිශ්චිත මාසයක් සම්බන්ධයෙන් වන සේ.අ.අ. දායක මුදල් සේවායෝජක විසින් සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඊළඟ මාසයේ අවසාන වැඩ කරන දිනට හෝ ඊට පෙර ගෙවිය යුතුය. එසේ නොවුවහොත්, ප්‍රමාද වන කාලපරිච්ජේදය මත සේවායෝජකයා වෙත අධිභාරයක් පැනවෙනු ඇත.
 13. දායක මුදල් ගෙවීමත් සමඟ සාමාජික දායක මුදල් විස්තර සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යවන්න.
 14. දායක මුදල් ගෙවීම් ක්‍රමය සහ සාමාජික දායකත්ව තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමය:
  • 2012 අංක 02 දරණ සේ.අ.අ. (සංශෝධන) පනතට අනුව, අවම වශයෙන් සේවකයින් පනස් දෙනෙකුගෙන් යුත් සෑම සේවායෝජකයෙකු විසින්ම විද්යුත් මාධ්ය හරහා සේ.අ.අ ප්‍රතිලාභ (සේවක දායකත්ව විස්තර වාර්තා) මාසිකව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  • ඒ අනුව, අනෙකුත් සේවා යෝජකයන් හට “සී” පෝරම හරහා දායකත්ව තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඇත.
  • කෙසේ වෙතත්, සේ.අ.අ හි සියලුම පාර්ශවකරුවන් හට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වන හෙයින් දායක මුදල් විස්තර වාර්තා විද්යුත් මාධ්ය හරහා යොමු කිරීම සහ අදාළ ගෙවීම් මංගත ක්රමය හරහා සිදු කිරීම මැනවයි නිර්දේශ කරනු ලැබේ (සේවකයින් 50 ට අඩු වුවද).
1. විද්‍යුත් දත්ත භාවිතයෙන් ගෙවීම් කිරීමේ ක්‍රමවේදය (විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා)
1.1. විද්‍යුත් දත්ත රැස්කිරීමේ ක්‍රමවේදය

විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා භාවිතයෙන් ගෙවීම් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතු වේ.

 1. සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබා දෙනු ලබන ලියාපදිංචි ආකෘති පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව, සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත සෘජුව භාර දීමෙන් හෝ නියෝජිත වාණිජ බැංකුවක් (දායක මුදල් ගෙවීම් විස්තර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට සහ අදාළ දායක මුදල් මංගතව ගෙවීම සඳහා සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට පහසුකම් සලසා ඇති වාණිජ බැංකුවක්) හරහා සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, විද්‍යුත් දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ ලියාපදිංචි වීම.
  විද්‍යුත් දත්ත ආකෘති පත්‍රය

 2. ජාතික හැඳුනුම්තෙහි අන්තර්ගත තොරතුරුවලට අනුව සිය සේවකයින් සේ.අ.අ. හි නැවත ලියාපදිංචි කිරීම.
 3. සේ.අ.අ. හෝ නියෝජිත වාණිජ බැංකුවක් විසින් ලබාදෙනු ලබන ආකෘතීන්ට අනුව පහත සඳහන් විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා සැකසීම.
  1. දායක මුදල් විස්තර වාර්තාව : සේවකයින්ගේ තොරතුරු සහ ඔවුන්ගේ මාසික දායක මුදල් විස්තර මෙහි අන්තර්ගත වේ. සේවකයින්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී, අදාළ සේවකයා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නම්, ඔහුගේ/ඇයගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි සඳහන් ආකාරයට ද ඔහු/ඇය විදේශිකයකු නම් අදාළ ගුවන්ගමන් බලපත්‍රයෙහි සඳහන් ආකාරයට ද තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු වේ.
   දායක මුදල් විස්තර වාර්තාව

  2. ගෙවීම් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව : නිශ්චිත මාසයක් සඳහා පිළියෙල කරන ලද සාමාජික දායක මුදල් විස්තර වාර්තාවෙහි සාරාංශගත තොරතුරු මෙහි අන්තර්ගත වේ.
   ගෙවීම් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

 4. සකස් කරන ලද විද්‍යුත් දත්ත වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඒවා යේ නිරවද්‍යතාවය පිළිබඳව සේ.අ.අ. න් හෝ අදාළ නියෝජිත වාණිජ බැංකු ආයතන මඟින් පරීක්ෂා කර ගත යුතු වේ.
 5. නිරවද්‍ය විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා පහත සඳහන් ක්‍රම අතුරින් එක් ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් සේ.අ.අ. වෙත එවිය හැක.
  1. නියෝජිත වාණිජ බැංකුවල මංගත ක්‍රමවේදය භාවිතයෙන්
   විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා මංගතව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහසුකම් සපයා ඇති පහත සඳහන් නියෝජිත වාණිජ බැංකුවල වෙබ් අඩවි හරහා

   • ලංකා බැංකුව – i-Net System
   • කොමර්ෂල් බැංකුව – COMBANK PAYMASTER System
   • DFCC බැංකුව – EPF System of DFCC
   • හැටන් නැෂනල් බැංකුව – PAYFAST System
   • NDB බැංකුව – NDB EPF System
   • මහජන බැංකුව – EPF Net System
   • සම්පත් බැංකුව – Vishwa Corporate System
   • සෙලාන් බැංකුව – Seylan Bank EPF System
  2. විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන්
   epfc3@cbsl.lk යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය භාවිතයෙන් සේ.අ.අ. වෙත සෘජුවම විද්‍යුත් දත්ත වාර්තාවන් එවිය හැකි වේ.
 6. පහත සඳහන් ගෙවීම් ක්රකම අතුරින් එක් ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් දායක මුදල් සම්ප්‍රේ ෂණය සිදු කළ හැක.
  1. මංගත ගෙවීම් ක්‍රමය
   ඉහත (v-a ) හි සඳහන් කල පරිදි නියෝජිත වාණිජ බැංකු හරහා විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා යොමුකරන සේවායෝජකයින්ට මංගත ගෙවීම් ක්‍රමය භාවිතයෙන් දායක මුදල් ගෙවීම් සිදු කළ හැක. මෙහිදී, දායක මුදල් විස්තර ඇතුළත් නිරවද්‍ය විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා සාර්ථකව අදාළ බැංකුවේ වෙබ් අඩවි හරහා යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව, ඊට අදාළ වන දායක මුදල සෘජුවම මංගත ගෙවීමක් ලෙස සේ.අ.අ. වෙත බැර කළ හැක.
  2. සෘජු හර කිරීමේ ක්‍රමය
   මෙහිදී, සේවායෝජකයා විසින්, මාසික දායක මුදල් සිය ගිණුමෙන් සේ.අ.අ. ගිණුමට මාරු කිරීම සඳහා බලය පවරමින්, “සෘජු හර කිරීම් සඳහා බලය පැවරීමේ ආකෘති පත්‍රය” සේ.අ.අ. ට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. එක් එක් මාසයට අදාල විද්‍යුත් දත්ත වාර්තා සෑම මසකම අවසන් වැඩ කරන දිනට දින 5 කට පෙරාතුව සේ.අ.අ. වෙත විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවිය යුතු වන අතර, අදාළ මුදල් හුවමාරුව සෑම මසකම අවසන් වැඩ කරන දිනට සිදු වේ. ඒ අනුව, එදිනට, අදාළ ගනුදෙනුව සිදුකිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් මුදල් සිය බැංකු ගිණුම් හි රඳවා තබාගැනීමට සේවායෝජකයා විසින් වගබලා ගත යුතු වේ.
   සෘජු හර ආකෘති පත්‍රය

   (මෙම ගෙවීම් ක්‍රමවේදය සිය සේවායතනයන් හි අවම වශයෙන් සේවකයින් 50 ක් වත් සිටින ආයතන සඳහා පමණක් අදාළ වේ.)

1.2. EPF e- පහසුකම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.epf.lk, සේවායෝජකයින්ගේ හා සාමාජිකයින්ගේ පහසුව සඳහා දැන් වඩා පුළුල් සේවා සහ පහසුකම් සමඟින් නවීකරණය කර ඇත.

ඔබ කඩදාසිමය ‘සී’ වාර්තා (‘C’ Form) ඉදිරිපත් කරන සේවායෝජකයෙක් නම්,

දැන් ඔබට කඩදාසිමය ‘සී’ වාර්තා වෙනුවට ඔබගේ පරිඝණකයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික ‘සී’ වාර්තා (e-‘c’ form) සකස් කර, මාර්ගගතව අප වෙත යොමු කළ හැක. අදාළ දායක මුදල් ගෙවීම් ලංකා බැංකුවේ, මහජන බැංකුවේ, කොමර්ෂල් බැංකුවේ හා නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවේ මාර්ගගත බැංකු ගිණුම් හරහා හෝ චෙක්පතක් මගින් මහජන බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවකට සිදු කළ හැකිය.
EPF ‘e – පහසුකම’ හා ලියාපදිංචි වීමෙන් හිමිවන සේවා සහ පහසුකම්

 • කඩදාසිමය ‘සී’ වාර්තා වෙනුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික ‘සී’ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමේ පහසුකම
 • මාර්ගගත බැංකු ගිණුම් (Online Bank Accounts) හරහා හෝ චෙක්පත් මගින් ගෙවීම් සිදු කිරීමේ පහසුකම
 • EPF දත්ත පද්ධතියේ පවතින සාමාජික තොරතුරු හා ස්වයංක්‍රියව සසඳන බැවින්, ඔබගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ‘සී’ වාර්තාවේ තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය එසැණින් පරීක්ෂා කර ගැනීමේ පහසුකම
 • ගෙවීම සාර්ථක වී එය අප විසින් තහවුරු කළ වහාම, ගෙවීම් කුවිතාන්සිය මුද්‍රණය කර ගැනීමේ හැකියාව
 • තහවුරු වී දිනක් තුල සාමාජිකයන්ගේ ගිණුම් වලට මුදල් බැරවීම
 • EPF දත්ත පද්ධතියේ පවතින සාමාජික තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමේ හැකියාව හා අවශ්‍ය වන්නේ නම්, සාමාජිකයින්ගේ තොරතුරු (නම හා ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ආදිය) පහසුවෙන් සංශෝධනය කිරීමට හැකිවීම
 • ඔබටම වෙන් වූ ලියාපදිංචි විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් හරහා අප දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ කඩිනමින් සහ පහසුවෙන් සන්නිවේදනය කිරීමේ හැකියාව

එසේම, විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් ගෙවීම් ගොණු (e-Returns) ඉදිරිපත් කළද තවමත් ‘සෘජු හර’ (Direct Debit) හෝ චෙක්පත් මඟින් දායක මුදල් ගෙවන ඔබටත් මෙම ‘e – පහසුකම’ හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
‘e – පහසුකම’ සඳහා ලියාපදිංචි වීමට,
www.epf.lk වෙත පිවිස සේවායෝජකයින්ට අදාළ පෝරම (Forms Related to Employers) යටතේ ඇති ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය (‘Registration Form’) බාගත කොට නිසි පරිදි පුරවා එහි සඳහන් ලේඛනවල පිටපත් සමඟ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් (වර්ණ පිළිබිඹුපතක් ලෙස) help.epfonline@cbsl.lk වෙත විද්‍යුත් පණිවිඩයක් එවීම හෝ තැපෑලෙන් පහත සඳහන් ලිපිනයට යොමු කිරීම හෝ එම පරිශ්‍රයේ පිහිටි මහජන සම්බන්ධතා හා විමසීම් කවුන්ටරය වෙත භාරදීම සිදු කළ හැක.

මේ සම්බන්ධව විමසීමක්/ සහායක් අවශ්‍ය නම්,

අමතන්න : 0112-477022, 0112-477050, 011-2477213 හෝ 0112-477475
විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් එවන්න : help.epfonline@cbsl.lk

අධිකාරී,
සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව,
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව,
වයිට්(අ)වේස් ගොඩනැගිල්ල,
අංක 25, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත,
කොළඹ 01.

2. කඩදාසිමය සී-වාර්තා පදනම් කරගත් ගෙවීම් ක්‍රමය
 • සේවකයින් 50 ට අඩු සේවායෝජකයින් විසින් සියලු සේවකයින්ගේ පළමු දායකත්වය යැවීම සඳහා ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයෙන් නොමිලේ ලබා ගත හැකි නැතිනම් සේ.අ.අ. වෙබ් අඩවියෙන් බාගත හැකි “සී” පෝරමය පිටපත් තුනකින් පුරවන්න.
  “සී” පෝරමය

 • දායක මුදල් විස්තර යැවීම සඳහා සේ.අ.අ. විසින් සේවායෝජකයාට මාසිකව තැපැල් මගින් යවනු ලබන පෙර මුද්‍රිත “සී” පෝරමය භාවිතා කරන්න. නව සේවකයෙකු බඳවා ගන්නා විට, සේවකයාගේ විස්තර එම මාසයේ “සී” පෝරමයට ඇතුළත් කරන්න. නව සාමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතට අනුව සාමාජික තොරතුරු නිසි පරිදි පුරවන්න.
  • “සී” පෝරමයේ මුල් පිටපත සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර දෙවන පිටපත ළඟම ඇති කම්කරු කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. තෙවන පිටපත සේවායෝජකයා සිය පරිශීලනය සඳහා තබා ගත යුතුය
 • පහත දැක්වෙන ගෙවීම් ක්‍රමයක් හරහා සේ.අ.අ. වෙත දායක මුදල් එවන්න
  1. මහජන බැංකුවේ ඕනෑම ශාඛාවක් හරහා මුදල් හෝ චෙක්පත් මගින් සේ.අ.අ. වෙත දායක මුදල් ප්රේෂණය කළ හැකි වේ.
   • මහජන බැංකුවෙන් ලබා ගත හැකි සේ.අ.අ. ගෙවීම් සදහා වන චෙක්පත හෝ මුදල් තැන්පතු පත්රිකාව පුරවන්න.
   • සෑම සේ.අ.අ. ගෙවීමක් සදහා වන චෙක්පතක් / මුදල් තැන්පතු පත්රිකාවක් සමඟ අදාළ මාසය සඳහා සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද යොමු අංකයක් ඇතුළත් “සී” පෝරමය ඉදිරිපත් කරන්න.
   • “සී” පෝරමයේ සේවායෝජකයාගේ ලිපිනයට පහළින් සදහන් කර ඇති යොමු අංකය සේ.අ.අ. චෙක්පත් / මුදල් තැන්පතු පත්රිකාවේ විශේෂිත කොටසෙහි සදහන් කරන්න .
   • සේවායෝජකයා විසින් නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද යොමු අංකය ඇතුළත් “C” ආකෘති පත්රය සහ සේ.අ.අ චෙක්පත් / මුදල් තැන්පතු පත්රිකාව මහජන බැංකු ශාඛාවට ඉදිරිපත් කරන්න.
  2. සියලුම චෙක්පත් සහ බැංකු අණකර සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි අධිකාරී වෙත ලිවිය යුතුය
  3. සියලු මුදල් ගෙවීම්, ලංකා බැංකුවේ ‘තැප්රොබේන් ශාඛාව ’වෙත සිදු කළ හැකිය.
  4. මුදල් ඇණවුම් (ගෙවීම් කාර්යාලය “කොළඹ “ලෙස දැක්විය යුතුය)
   (“සී” පෝරමයේ මුල් පිටපත ගෙවීමේ උපකරණ සමඟ (චෙක්පත් / මුදල් ඇණවුම / බැංකු අණකර / මුදල් තැන්පතු පත්රිකා) සේ.අ.අ. අධිකාරී, ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ල, අංක 13, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01 වෙත තැපැල් කරන්න නැතිනම් ලොයිඩ්ස් ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුවේ රැස් කිරීමේ කවුළුව වෙත එය භාර දෙන්න).
වැදගත් තොරතුරු
 • සාමාජික හෝ ගෙවීම්වල විෂමතා තිබේ නම්, එවැනි සාමාජික ගිණුම් යාවත්කාලීන නොකරන අතර ඒ පිළිබදව සේවා යෝජකයන්ට දැනුම් දෙනු ලබයි.
 • අසම්පූර්ණ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවලදී මුළු ගෙවීම සඳහා 2% ක අධිභාරයක් සේවායෝජක මත පැනවෙනු ඇත (“සී” පෝරමය, text file)
 • “සී” පෝරමය හෝ text file නොමැතිව ප්‍රේෂණය කරනු ලබන දායක මුදල් සාමාජිකයින්ගේ ගිණුම්වලට බැර නොකරන අතර එය අධිභාර පැනවීමට සහ විවිධ ගැටලුවලට හේතු වනු ඇත.
 • ගිණුම් යාවත්කාලීන කිරීම සම්බන්ධයෙන් සේ.අ.අ. වෙතින් ලැබෙන ලිපිවලට පහත සඳහන් පියවරයන්ට අනුකූලව සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් සේවායෝජකයා විසින් ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය.
 • පනවන ලද 2% අධිභාරයක් ගෙවිය යුතුය.
 • සම්පූර්ණ කරන ලද “සී” පෝරමය හෝ text file නැවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • අඩුවෙන් ගෙවන ලද දායක මුදල් ගෙවීම කළ යුතුය.
 • සාමාජිකයන්ගේ තොරතුරුවල යම් විෂමතාවක් දන්වා එවා ඇති විටෙක එම විෂමතාව පිළිගැනීම හෝ නොපිළිගැනීම පිළිබදව සේ.අ.අ. දැනුවත් කිරීමට වග බලා ගන්න.
 • යම් කාලසීමාවක් සදහා ගෙවන ලද දායක මුදලක කාලපරිච්ජේදය, ගෙවීම් පිළිබඳ විස්තර හෝ සේවා යෝජකයාගේ තොරතුරු වෙනස් කිරීම සඳහා ලිඛිත ඉල්ලීමක් සේ.අ.අ. වෙත යොමු කරන්න.
 • පළමු “සී” පෝරමය යවන අවස්ථාවේ දී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන සේවායෝජක ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක් අමුණන ලෙස සේවා යෝජකයන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
 • “ඉසෙඩ්” අංක (තාවකාලික සේවායෝජක අංකය) සදහන් කර ලිපියක් ලැබී ඇත්නම් සේවායෝජක ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක් සහ දායක මුදල් විස්තර සේ.අ.අ. වෙත යවන්න.
 • දත්ත ඇතුළත් කර ගිණුම් ගත කිරීමේදී දුෂ්කරතාවන් පැන නැගිය හැකි බැවින් විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා දායක මුදල් ගෙවීම සඳහා සියලුම ආයතන දිරිමත් කරනු ලැබේ.
කඩකිරීම් සහ දඩ පැනවීම

වත්මන් මාසයේ දායක මුදල් ගෙවිය යුතු දිනය ඊළඟ මාසයේ අවසාන වැඩ කරන දිනට හෝ ඊට පෙර වේ. එසේ නොවේ නම්, ප්‍රමාදය අනුව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සේවා යෝජකට අධිභාර පනවනු ඇත.

පහත පරිදී දායක මුදල් ගෙවන අවස්ථාවලදී අධිභාර පනවනු ලැබේ:

 • දායක මුදල් ප්‍රමාදව ඉදිරිපත් කිරීමේදී,
 • ගෙවිය යුතු මුදලට වඩා අඩුවෙන් දායක මුදල් ගෙවන විට

(ගෙවන ලද මුදල ගෙවිය යුතු දායක මුදලට වඩා අඩු වූ විට, අඩු ගෙවීම් සිට සම්පූර්ණ ගෙවීම දක්වා දින ගණන අනුව අධිභාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් පනවනු ලබයි.)

ප්‍රමාද වී සිදුකරනු ලබන ගෙවීම් සහ අඩුවෙන් කරනු ලබන ගෙවීම් සඳහා අධිභාර
ප්‍රමාද කාලය අධිභාර අනුපාතය
දින 01- 10 අතර 5%
දින 11 – මාස 01 අතර 15%
මාස 01- 03 අතර 20%
මාස 31- 06 අතර 30%
මාස 06- 12 අතර 40%
මාස 12 වැඩි 50%
දායක මුදල් ගෙවීම පැහැර හරින සේවායෝජකයින් සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග

සේවායෝජක විසින් ගෙවිය යුතු දායක මුදලට වඩා අඩුවෙන් ගෙවීම් කරන්නේ නම් හෝ දායක මුදල් නොගෙවන්නේ නම්, කම්කරු කොමසාරිස් වෙත ලිඛිත පැමිණිල්ලක් කිරීමට සේවකයාට අයිතිය ඇත. පැමිණිල්ල ලැබුණු පසු සහ නිසි විමර්ශනයකින් පසු සේවායෝජකට දැනුම් දී හිඟ මුදල් ගෙවන ලෙස අණ කරනු ලබයි.
එලෙස අණ කිරීම් තුනකට පසුව සේවායෝජකයා පූර්ණ සහයෝගය නොදක්වන්නේ නම් හා දායක මුදල් නොගෙවන්නේ නම්, සේවකයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සේවායෝජකයාට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට බලය ඇත.