අප අමතන්න

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව,
අංක 13, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත,
කොළඹ 01.
දුරකථන : 011-2206642
ෆැක්ස් : 011-2206694
විද්‍යුත් ලිපිනය : epfhelpdesk@cbsl.lk , epf@cbsl.lk
විස්තරාත්මක ලැයිස්තුව බලන්න

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල

කම්කරු ලේකම් කාර්යාලය (EPF),
නාරහෙන්පිට,
කොළඹ 05.
දුරකථන : 011-2368917 , 011-2369216 , 011-2368904 , 011-2368062 , 011-2368912
ෆැක්ස් : 011-2368914, 011-2368062
විද්‍යුත් ලිපිනය : epfit@sltnet.lk , epfhq@sltnet.lk

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල – විමසීම්

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව,
අංක 13, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත,
කොළඹ 01.
දුරකථන : 011-2206690, 011-2206691, 011-2206692, 011-2206693
ෆැක්ස් : 0112206644

ඇමතුම් පෝරමය

ඉ තැපෑල යැවීමට “*” සලකුණ සහිත සියලු කොටස් සම්පුර්ණ කිරීම අනිවාර්ය වේ.    Please prove you are human by selecting the Heart.