තහවුරු කිරීම් සහ සාමාජික ප්‍රකාශන

දායක මුදල් ලැබීම් තහවුරු වාර්තා
 • විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා දායක මුදල් ප්‍රේෂණය කරන ආයතනවලට ගෙවීම සිදුුකළ සැනින් පරිගණකගත පද්ධතිය මගින් ජනනය කළ ගෙවීම් කුවිතාන්සියක් ලැබෙනු ඇත.
 • දායක මුදල් ගෙවීම් බැරකිරීමෙන් පසු සියලුම ආයතනවෙත ගෙවීම් කුවිතාන්සි යවනු ලැබේ. නැතහොත් සේ.අ.අ. රැස්කිරීමේ කවුළුව වෙත ගෙවීම් සිදු කරන ආයතන වෙත ගෙවීම සිදුුකළ සැනින් ගෙවීම් තහවුරුවක් ලැබෙනු ඇත.
 • මුල් රිසිට්පත් අස්ථාන ගතවූවිට හෝ නොලැබූ අවස්ථාවලදී සේවායෝජකයන්ට රිසිට්පතේ අනුපිටපත් පහත සඳහන් අවශ්‍යතාවයන්ට යටත්ව නිකුත්කරනු ලැබේ:
   • ගෙවීම් විස්තර සහිතව සේවායෝජකයා විසින් නිසි පරිදි සහතික කරනලද ඉල්ලීම් ලිපියක් ඉදිරිපත්කළ යුතුය (සේවායෝජක අංකය, ගෙවීම්කළ දිනය, චෙක්පත් / ගෙවීම් යොමුඅංකය, ගෙවන ලද මුදල සහ අදාළ කාලපරිච්ජේදය).
   • රිසිට්පත් ලබා ගැනීම සඳහා සේවායෝජකගේ නියෝජිතයෙකු පත්කරනු ලැබුවහොත්, එම නියෝජිතගේ නම සහ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් සේවායෝජක විසින් නිසිපරිදි සහතික කරන ලද ලිපියක් රිසිට්පත් ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කළයුතුය.
සාමාජික ශේෂ ප්‍රකාශ
 • සෑම මාස 6කට වරක් සේ.අ.අ සාමාජිකයන්ට අර්ධවාර්ෂික ප්‍රකාශන ලබා දීම සේ.අ.අ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි.
 • සේවායෝජකයන් මගින් සිය සේවකයන්වෙත සාමාජික ප්‍රකාශන බෙදාහැරීම සඳහා සේ.අ.අ. විසින්අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනුු ලබයි. යම්සේවායෝජකයකුහට ඔහුගේ / ඇයගේ සේවකයින්ගේ අර්ධවාර්ෂික ප්‍රකාශන සෘජුවම සේ.අ.අ. වෙතින් ලබාගැනීමට අවශ්‍යනම්, ඒ පිළිබඳව සේ.අ.අ. වෙත කල්තියා දැනුම්දියයුතු අතර, එම ප්‍රකාශන ලබා ගැනීම සිදු කරන නියෝජිතගේ / පණිවිඩකරුගේ විස්තර ඇතුළත්කරන ලද සේවායෝජකයා විසින් නිසිපරිදි සහතික කරන ලද ලිපියක්ඒ සදහා ඉදිරිපත්කළ යුතුය.
 • පහත දැක්වෙන අවස්ථාවලදී, සේ.අ.අ. හි සාමාජිකයින්හට ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට ලැබෙන දායක මුදල් හදිසි අවශ‍්‍යතා මත යාවත්කාලීන කරනලෙස ඉල්ලාසිටිය හැකිය.
  • සේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් 30% පූර්ව ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහාඉල්ලුම් කිරීමේදී.
  • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ඇපයට තබා නිවාස ණය ලබා ගැනීමසඳහා අයදුම්කිරීමේදී.
  • කාන්තාවන් විසින් විවාහයමත අරමුදල් ආපසු ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී.
  • ස්ථීර විදේශ ගතවීමකදී අරමුදල් ආපසු ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් සේවායෝජකයන් විසින් පහත සඳහන් ලියකියවිලි සේ.අ.අ. වෙත ඉදිරිපත්කළ යුතුවේ.

 1. සේවායෝජකයාගේ ලිඛිත ඉල්ලීමක්
 2. සත්‍ය පිටපත් වශයෙන් සහතිකකළ අදාළ “සී පෝරමවල”පිටපත්

නිදර්ශක ආකෘතියසී පෝරමය