சட்டம் மற்றும் திருத்தங்கள்

1958 ஆம் ஆண்டின் சட்டம்

மேலும் வாசிக்க

சிறப்பு ஏற்பாடுகள் 1975

மேலும் வாசிக்க

திருத்தம் 1981

மேலும் வாசிக்க

திருத்தம் 1985

மேலும் வாசிக்க

திருத்தம் 1988

மேலும் வாசிக்க

திருத்தம் 1992

மேலும் வாசிக்க

திருத்தம் 2012

மேலும் வாசிக்க