ஊ.சே.நிதியத்தின் உறுப்பினர் தகவல்களை ஊ.சே.நிதியத்தின் இ.சேவைகளுடாக உறுப்பினர் வழங்குகிறது

ஊ.சே.நிதியம் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தேவையான ஊ.சே.நிதியம் தெடர்பான தகவல்களை இணையவழி மற்றும் தொலைபேசி குறுங்செய்திகளூடாகவும் வழங்குவதற்காக புதிய சேவைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.
மேலதிக விபரங்களுக்கு…