நிறுவன கட்டமைப்பு

Click to View Full Chart

பிக பிரதிக் கண்காணிப்பாளர் பமுபி பதிவுகள் முகாமைத்துவப் பிரிவு
கூஉபி கூற்றிடப்பட்ட உதவுத்தொகை பிரிவு மீகபி மீளளிப்புக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு
நஉபி நடப்பாண்டு உதவுத்தொகைப் பிரிவு மீகொபி மீளளிப்புக் கொடுப்பனவுப் பிரிவு
மீபபி மீள்-பதிவு செய்தல் பிரிவு வீகபி வீடமைப்புக் கடன் பிரிவு
ஈசேபி ஈ – சேகரிப்புப் பிரிவு 30% 30% மீளளிப்புப் பிரிவு
சேபி சேகரிப்புப் பிரிவு ககபி கணக்குகள் மற்றும் கணக்கிணக்கற் பிரிவு
பதிபி பதிவுகள் திருத்தற் பிரிவு நிமுபி நிதி முகாமைத்துவப் பிரிவு
உவிபி உறுப்பினர் விசாரணகள் பிரிவு கபநிபி கம்பனிப் பணிகள் மற்றும் நிர்வாகப் பிரிவு
ததொபி தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு முகஇஅ முதலீட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் இணங்குதல் அலகு