ආයතන ව්‍යුහය

 

සම්පුර්ණ වගුව සඳහා ක්ලික් කරන්න

ප්‍ර. පා. අ. ප්‍රතිලාභ පාලන අංශය ගි. දා. මු. අ. ගිණුම්ගත දායක මුදල් අංශය
ප්‍ර. ගෙ. අ. ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් අංශය නැ. ලි. කි. අ. ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් අංශය
නි. ණ. අ. නිවාස ණය අංශය වා. ක. අ. නිවාස ණය අංශය
30% 30% ගෙවීම් අංශය ම. කා. මධ්‍යම කාර්යාලය
වි. දා. මු. අ. විද්‍යුත් දත්ත රැස්කිරීම් අංශය ගි. අ. ගිණුම් අංශය
පසු කා. පසු කාර්යාලය ඉ. කා. ඉදිරි කාර්යාලය
ජ. දා. මු. අ. ජංගම දායක මුදල් අංශය ආ. පා. අ. ආයතන හා පාලන අංශය